SFS 2008:292 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

080292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 9 kap. 7 § lagen (1962:381) om

allmän försäkring

3

ska ha följande lydelse.

9 kap.

7 §

4

Om försäkringsfallet har inträffat före ingången av det år då den för-

säkrade fyllde 18 år, gäller inte kravet i 7 kap. 1 § att den försäkrade ska vara
försäkrad vid försäkringsfallet och får försäkringstid i stället för vad som
följer av 6 § tillgodoräknas enligt andra och tredje styckena.

För en försäkrad som är svensk medborgare ska som försäkringstid tillgo-

doräknas tiden från och med det år då han eller hon fyllde 16 år till och med
det år då han eller hon uppnår 64 års ålder. Hänsyn ska dock inte tas till tid
då den försäkrade efter fyllda 16 år inte har uppfyllt förutsättningarna för
tillgodoräknande av försäkringstid enligt 3�5 §§.

För en försäkrad som är utländsk medborgare ska bestämmelserna i andra

stycket gälla under förutsättning att han eller hon är bosatt i Sverige sedan
minst fem år.

En utländsk medborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan

EU-stat med uppehållstillstånd i Sverige ska, när det gäller beräkning av för-
säkringstid för garantiersättning enligt andra stycket, likställas med en
svensk medborgare. Detta gäller även

1. en gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för

forskningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i
Sverige för forskning, och

2. en sådan gästforskares familjemedlemmar med uppehållstillstånd i

Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på en tredjelandsmedbor-

gare som avses i 2 § lagen (2008:290) om godkännande för forskningshu-

1

Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183.

2

Jfr rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005,
s. 15, Celex 32005L0071).

3

Lagen omtryckt 1982:120.

4

Senaste lydelse 2006:365.

SFS 2008:292

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:292

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

vudmän att ta emot gästforskare och som före den 1 juli 2008 har beviljats
uppehållstillstånd i Sverige för forskning och en sådan tredjelandsmedbor-
gares familjemedlemmar med uppehållstillstånd i Sverige.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)