SFS 2008:293 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

080293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om studiestödslagen

(1999:1395)

dels

att 2 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

7 §

Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familje-

förmåner från EG-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av stu-
diebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska medbor-
gare, om de är

1. gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forsk-

ningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för
forskning, och

2.

sådana gästforskares familjemedlemmar med uppehållstillstånd i

Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter i anslutning till bestämmelserna i första stycket.

I 2 kap. 4 § andra�fjärde styckena och 3 kap. 4 § andra�fjärde styckena

finns ytterligare bestämmelser om rätt till studiestöd för utländska medbor-
gare.

2 kap.

4 §

3

Studiehjälp får lämnas till studerande som är svensk medborgare.

Studiehjälp får lämnas också till studerande som inte är svensk medbor-

gare, om den studerande

1. är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, samt
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå ut-

bildning här.

1

Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183.

2

Jfr rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005,
s. 15, Celex 32005L0071).

3

Senaste lydelse 2006:654.

SFS 2008:293

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:293

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för

medborgare med uppehållsrätt enligt 3

a

kap.

3

§ utlänningslagen

(2005:716) som fått en varaktig anknytning till Sverige.

Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i

andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.

Av 1 kap. 4 § första och andra styckena, 5 § första stycket, 6 § första

stycket och 7 § första stycket framgår att vissa utländska medborgare ska
jämställas med svenska medborgare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 7 § ska tillämpas även på tredjelands-

medborgare som avses i 2 § lagen (2008:290) om godkännande för forsk-
ningshuvudmän att ta emot gästforskare och som före den 1 juli 2008 har
beviljats uppehållstillstånd i Sverige för forskning och sådana tredjelands-
medborgares familjemedlemmar med uppehållstillstånd i Sverige.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)