SFS 2008:294 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

080294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels

att 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 7 a och

7 b §§, samt närmast före 4 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Uppehållstillstånd för forskning

7 a §

En utlänning som ska utföra forskning i Sverige enligt ett mottag-

ningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande för
forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska beviljas uppehållstillstånd,
om utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, säkerhet eller folk-
hälsa. Uppehållstillstånd ska beviljas för minst ett år eller den kortare tid
som forskningen enligt mottagningsavtalet avser.

En utlänning som är familjemedlem till en sådan utlänning ska också be-

viljas uppehållstillstånd, om familjemedlemmen inte utgör ett hot mot all-
män ordning, säkerhet eller folkhälsa. Familjemedlemmens uppehållstill-
stånd ska beviljas för samma tid som för gästforskaren. Om det finns sär-
skilda skäl, får familjemedlemmens uppehållstillstånd ges för kortare tid.

Med familjemedlem enligt andra stycket avses make, sambo och barn un-

der 18 år till en sådan utlänning som anges i första stycket eller barn under
18 år till hans eller hennes make eller sambo.

7 b §

En ansökan om uppehållstillstånd ska kunna bifallas, om ansökan

görs av en utlänning som är tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd
för forskning beviljat i en annan EU-stat även om utlänningen befinner sig i
Sverige när ansökan görs eller när den prövas. Detsamma gäller för en ansö-
kan som görs av en utlänning som är make, sambo eller barn under 18 år till
en sådan tredjelandsmedborgare eller barn under 18 år till hans eller hennes
make eller sambo.

1

Jfr rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005,
s. 15, Celex 32005L0071).

SFS 2008:294

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:294

5 kap.

2 §

2

Utöver vad som sägs i 1 § gäller undantag från kravet på arbetstill-

stånd i följande fall.

1. För en tid av tre månader från inresan, för en utlänning som är anställd

som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker
landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.

2. För en tid av tre månader från inresan, för en utlänning som är anställd

som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.

3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en forskare eller lärare inom den högre utbildningen, som har kallats hit för
forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.

4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår, för en utlänning som är bosatt i

en EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om
utlänningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett
företag i det landet och för företagets räkning ska arbeta tillfälligt i Sverige i
samband med en entreprenad eller liknande.

5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk in-

struktör som ska utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller
reparation av maskiner eller liknande.

6. För den tid som uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har be-

viljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 §, samt för den som har haft sådant
uppehållstillstånd för en tid av minst sex månader och som inom giltighetsti-
den för tillståndet ansöker om förlängning till dess tillståndsfrågan har av-
gjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet
har vunnit laga kraft.

7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt en-

gagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbild-
ningsradio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller televisionsut-
sändning.

8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånaders-

period för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan turné-
personal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som finns
angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migra-
tionsverket efter samråd med Arbetsförmedlingen.

9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som besö-
ker Sverige för att delta i internationella tävlingar.

10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har

specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap
arbetar tillfälligt i Sverige.

11. För den tid som en utlänning som är gästforskare har beviljats uppe-

hållstillstånd för forskning enligt 4 kap. 7 a §.

Vidare är en utlänning som, på grund av anställning utomlands, arbetar i

Sverige som representant för ett företag eller som medlem av personalen på
järnvägståg eller på lastbil i yrkesmässig trafik undantagen från kravet på ar-
betstillstånd.

2

Senaste lydelse 2007:929.

background image

3

SFS 2008:294

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008