SFS 2008:295 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

080295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1 kap. 2 och 4 §§, 3 kap. 8 §,

4 kap. 1 § samt 7 kap. 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

3

ska ha följande

lydelse.

1 kap.

2 §

4

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete

för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när
svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om Ar-

betsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket. Vad som sägs om en arbets-
givare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då far-
tygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med re-
dare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande infly-
tande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbets-

tagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i far-

tygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

En bestämmelse om skyldighet för arbetsgivare att göra information om

kemiska ämnen och beredningar tillgänglig finns i artikel 35 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/

1

Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5 och 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:180 och

2007/08:195.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om ma-

skiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 6.9.2006, s. 24, Celex
32006L0042).

3

Lagen omtryckt 1991:677.

4

Senaste lydelse 2008:261.

SFS 2008:295

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:295

EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG

5

.

4 §

6

För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag tillämp-

lig i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625) om arbetsmark-
nadspolitiska program.

För deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har

anvisats av socialnämnd är denna lag tillämplig i den utsträckning som fram-
går av 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).

För dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är denna lag tillämplig i
den utsträckning som framgår av 5 § lagen om mottagande av asylsökande
m.fl.

Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första stycket an-

dra meningen, gäller även utomlands framgår av 1 a och 2 §§ lagen
(1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

3 kap.

8 §

7

Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett

redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anord-
ningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den
släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försälj-
ning.

En teknisk anordning som inte uppfyller kraven i första stycket får visas

på mässor, utställningar eller liknande om det tydligt anges att kraven inte är
uppfyllda och att anordningen inte får släppas ut på marknaden eller avläm-
nas för att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Sätts anordningen i funk-
tion ska tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas mot olycksfall.

Anvisningar för anordningens montering, installation, användning och

skötsel samt övriga uppgifter om anordningen som är av betydelse för att fö-
rebygga ohälsa och olycksfall (produktinformation) ska medfölja vid avläm-
nandet genom tydlig märkning, i form av handlingar eller på annat sätt. In-
formation av särskild betydelse för arbetsmiljön ska lämnas vid marknads-
föring av anordningen.

4 kap.

1 §

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i

fråga om tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa eller
olycksfall, meddela föreskrifter om

1. villkor för tillverkning, användning samt märkning eller annan produkt-

information,

2. provning eller kontroll av att föreskrivna krav eller villkor är uppfyllda,

och

5

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

6

Senaste lydelse 2003:365.

7

Senaste lydelse 1992:1135.

8

Senaste lydelse 2000:764.

background image

3

SFS 2008:295

3. förbud mot eller särskilda villkor för eller annan begränsning av utsläp-

pande på marknaden.

7 kap.

11 §

9

Den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8–10 §§ får åläggas att

lämna varningsinformation eller att återkalla en produkt. Innehållet i ett så-
dant åläggande ska motsvara vad som anges i 14–18 §§ produktsäkerhets-
lagen (2004:451). Vad som där sägs om tillverkare ska dock i stället avse
den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8–10 §§.

Åläggandet ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehöv-

ligt.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2008 i fråga om 4 kap. 1 § och 7 kap.

11 § och i övrigt den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

9

Senaste lydelse 2004:453.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008