SFS 2008:296 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

080296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 8 och 15 §§ lagen (1970:943)

om arbetstid m.m. i husligt arbete ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på arbete som en arbetstagare utför i arbetsgi-

varens hushåll. Lagen gäller dock inte om arbetstagaren är medlem av ar-
betsgivarens familj, utom i det fall arbetstagaren är personlig assistent enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För arbetstagare som inte har fyllt 18 år gäller endast 11–14, 20 och

21 §§.

En överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som strider

mot denna lag är inte bindande för arbetstagaren.

8 §

3

Arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller för arbete i arbetsgivarens hus-

håll.

15 §

4

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att 2–4, 6 och 9 §§ följs. Då

gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om tillsyn över att arbetstidslagen
(1982:673) följs. Undersökningar på arbetsställen får dock göras endast på
begäran av en part eller om det annars finns särskild anledning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5, rskr. 2007/08:180.

2

Senaste lydelse 1995:1240.

3

Senaste lydelse 1995:1240. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2000:765.

SFS 2008:296

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008