SFS 2008:296 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

080296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 8 och 15 §§ lagen (1970:943)

om arbetstid m.m. i husligt arbete ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på arbete som en arbetstagare utför i arbetsgi-

varens hushåll. Lagen gäller dock inte om arbetstagaren är medlem av ar-
betsgivarens familj, utom i det fall arbetstagaren är personlig assistent enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För arbetstagare som inte har fyllt 18 år gäller endast 11�14, 20 och

21 §§.

En överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som strider

mot denna lag är inte bindande för arbetstagaren.

8 §

3

Arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller för arbete i arbetsgivarens hus-

håll.

15 §

4

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att 2�4, 6 och 9 §§ följs. Då

gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om tillsyn över att arbetstidslagen
(1982:673) följs. Undersökningar på arbetsställen får dock göras endast på
begäran av en part eller om det annars finns särskild anledning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5, rskr. 2007/08:180.

2

Senaste lydelse 1995:1240.

3

Senaste lydelse 1995:1240. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2000:765.

SFS 2008:296

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008