SFS 2008:298 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

080298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 29 § arbetstidslagen (1982:673)

ska ha följande lydelse.

29 §

2

Arbetsmiljöverkets beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt

föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008

gäller 29 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195.

2

Senaste lydelse 2000:766. �ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena

upphävs.

SFS 2008:298

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008