SFS 2008:299 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

080299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid
visst vägtransportarbete;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 30 § lagen (2005:395) om arbetstid

vid visst vägtransportarbete ska ha följande lydelse.

30 §

2

Arbetsmiljöverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008

gäller 30 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195.

2

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:299

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008