SFS 2008:300 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

080300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m.
för flygpersonal inom civilflyget;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (2005:426) om arbetstid

m.m. för flygpersonal inom civilflyget ska ha följande lydelse.

8 §

Arbetsmiljöverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Arbetsmiljöverket kan förordna att dess beslut ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008

gäller 8 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195.

SFS 2008:300

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008