SFS 2008:301 Lag om ändring i lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

080301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:696) om ändring i lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2005:696) om ändring i la-

gen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ska utgå.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196.

SFS 2008:301

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008