SFS 2008:303 Lag om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

080303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av
samhällsstöd vid arbetskonflikt;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1969:93) om begräns-

ning av samhällsstöd vid arbetskonflikt ska ha följande lydelse.

7 §

2

En central förvaltningsmyndighets beslut överklagas till Arbetsdom-

stolen i den del beslutet rör tillämpningen av denna lag. Prövningstillstånd
krävs inte för att Arbetsdomstolen ska pröva beslutet.

Om beslutet angår en medlem i en organisation som avses i 6 § lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, kan medlemmens talan föras
av organisationen. Medlemmen har dock rätt att själv föra talan, om han
eller hon visar att organisationen undandrar sig att föra hans eller hennes
talan.

I fråga om överklaganden till Arbetsdomstolen enligt denna lag ska i öv-

rigt i tillämpliga delar gälla vad som i lagen (1974:371) om rättegången i ar-
betstvister föreskrivs om rättegången i mål om beslut som har överklagats
till Arbetsdomstolen. Mål enligt denna lag kan dock även avgöras efter hu-
vudförhandling.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196.

2

Senaste lydelse 1976:585.

SFS 2008:303

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008