SFS 2008:304 Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

080304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:377) med
instruktion för Högsta domstolen;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:377) med instruk-

tion för Högsta domstolen

1

dels

att 12 och 13 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1, 3, 6–11, 19, 26, 27, 32 och 34 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

I Högsta domstolen finns det justitieråd, kanslichef, revisionssekrete-

rare och andra anställda. Det får också finnas en eller flera beredningschefer.

3 §

Vid Högsta domstolen finns ett kansli. Chef för kansliet är kansliche-

fen.

6 §

Mål ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbets-

ordningen.

Högsta domstolen beslutar om riktlinjer för fördelning av målen på de or-

ganisatoriska enheterna.

7 §

För varje mål ska det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig berednings-

chef eller en ansvarig revisionssekreterare.

Den närmare ansvarsfördelningen ska framgå av arbetsordningen. An-

svarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på ett effektivt
sätt.

Högsta domstolen får besluta att beredningen av ett mål ska ledas av ett

justitieråd. I sådana fall ansvarar justitierådet för de åtgärder han eller hon
beslutar om. Det justitieråd som leder beredningen av ett mål deltar i hand-
läggningen och avgörandet av målet.

7 a §

2

Ett avräkningsunderlag enligt 16 § förordningen (1996:271) om mål

och ärenden i allmän domstol ska upprättas av en beredningschef eller en re-
visionssekreterare.

8 §

Ledamöterna i Högsta domstolen ska, när det behövs, lämna revisions-

sekreterare råd för beredningen av målen.

1

Senaste lydelse av 13 § 2003:239.

2

Senaste lydelse 2000:681.

SFS 2008:304

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:304

9 §

3

Beredningschefs och revisionssekreterares behörighet vid bered-

ningen av målen ska framgå av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det
också framgå vilka uppgifter som får delegeras till andra anställda som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet.

10 §

Målen tas upp till beredning och föredragning i den ordning som de

har kommit in, om inte omständigheterna motiverar en annan ordning.

Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål ska handläggas med

förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skynd-
samt.

11 §

Om ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål bör avgöras

skyndsamt, ska en beredningschef eller en revisionssekreterare genast an-
mäla detta för kanslichefen.

19 §

I kollegium avgörs de ärenden som avser

1. viktigare frågor om Högsta domstolens organisation eller arbetsformer

som inte ska avgöras i plenum,

2. riktlinjer för beredningen av målen och fördelningen av dessa på de or-

ganisatoriska enheterna samt för beredningschefs och revisionssekreterares
tjänstgöring,

3. förslag till Domstolsverket i fråga om anslagsframställningar,
4. anställning som beredningschef eller revisionssekreterare för längre tid

än sex månader i de fall kollegiet inte tidigare beslutat om anställningen eller
den sammanlagda tiden överstiger sex år,

5. annat skiljande från anställningar och uppdrag än avskedande, och
6. frågor som Högsta domstolens ordförande hänskjuter till kollegiet.
Kollegiet får, om inte annat är särskilt föreskrivet, hänskjuta ärenden som

avses i första stycket till plenum.

26 §

Vid anställning av beredningschef och revisionssekreterare tillämpas

inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Beredningschef och revisionssekreterare anställs för högst fyra år med

möjlighet till förlängning med högst två år. Om det finns särskilda skäl, får
anställningen förlängas med ytterligare högst två år.

Om anställningen ska upphöra vid anställningstidens utgång, gäller inte

30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

27 §

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställ-

ning som kanslichef, beredningschef eller revisionssekreterare.

Beredningschef och revisionssekreterare ska vara lagfarna.

32 §

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsan-

mälan och avskedande när det gäller kanslichef, beredningschef och revi-
sionssekreterare.

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än

justitieråd, kanslichef, beredningschef eller revisionssekreterare.

3

Senaste lydelse 1997:425.

background image

3

SFS 2008:304

34 §

4

Högsta domstolens beslut i andra administrativa ärenden än anställ-

ningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är sär-
skilt föreskrivet.

Beslut om indelningen av anställda på organisatorisk enhet, om att ett

visst mål ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av
ansvar för ett visst mål får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2007:1084.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008