SFS 2008:305 Förordning om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten

080305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:378) med
instruktion för Regeringsrätten;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:378) med instruk-

tion för Regeringsrätten

1

dels

att 11 och 12 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1, 3, 6–10, 18, 25, 26, 31 och 33 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande ly-

delse.

1 §

I Regeringsrätten finns det regeringsråd, kanslichef, regeringsrätts-

sekreterare och andra anställda. Det får också finnas en eller flera bered-
ningschefer.

3 §

Vid Regeringsrätten finns ett kansli. Chef för kansliet är kanslichefen.

6 §

Mål ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbets-

ordningen.

Regeringsrätten beslutar om riktlinjer för fördelning av målen på de orga-

nisatoriska enheterna.

7 §

För varje mål ska det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig berednings-

chef eller en ansvarig regeringsrättssekreterare.

Den närmare ansvarsfördelningen ska framgå av arbetsordningen. An-

svarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på ett effektivt
sätt.

Regeringsrätten får besluta att beredningen av ett mål ska ledas av ett re-

geringsråd. I sådana fall ansvarar regeringsrådet för de åtgärder han eller hon
beslutar om. Det regeringsråd som leder beredningen av ett mål deltar i
handläggningen och avgörandet av målet.

7 a §

Ledamöterna i Regeringsrätten ska, när det behövs, lämna regerings-

rättssekreterare råd för beredningen av målen.

1

Senaste lydelse av 12 § 2003:240.

SFS 2008:305

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:305

8 §

2

Beredningschefs och regeringsrättssekreterares behörighet vid bered-

ningen av målen ska framgå av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det
också framgå vilka uppgifter som får delegeras till andra anställda som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet.

9 §

Målen tas upp till beredning och föredragning i den ordning som de

har kommit in, om inte omständigheterna motiverar en annan ordning.

Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål ska handläggas med

förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skynd-
samt.

10 §

Om ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål bör avgöras

skyndsamt, ska en beredningschef eller en regeringsrättssekreterare genast
anmäla detta för kanslichefen.

18 §

I kollegium avgörs de ärenden som avser

1. viktigare frågor om Regeringsrättens organisation eller arbetsformer

som inte ska avgöras i plenum,

2. riktlinjer för beredningen av målen och fördelningen av dessa på de or-

ganisatoriska enheterna samt för beredningschefs och regeringsrättssekrete-
rares tjänstgöring,

3. förslag till Domstolsverket i fråga om anslagsframställningar,
4.

anställning som beredningschef eller regeringsrättssekreterare för

längre tid än sex månader i de fall kollegiet inte tidigare beslutat om anställ-
ningen eller den sammanlagda tiden överstiger sex år,

5. annat skiljande från anställningar och uppdrag än avskedande, och
6. frågor som Regeringsrättens ordförande hänskjuter till kollegiet.
Kollegiet får, om inte annat är särskilt föreskrivet, hänskjuta ärenden som

avses i första stycket till plenum.

25 §

Vid anställning av beredningschef och regeringsrättssekreterare till-

lämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Beredningschef och regeringsrättssekreterare anställs för högst fyra år

med möjlighet till förlängning med högst två år. Om det finns särskilda skäl,
får anställningen förlängas med ytterligare högst två år.

Om anställningen ska upphöra vid anställningstidens utgång, gäller inte

30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

26 §

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställ-

ning som kanslichef, beredningschef eller regeringsrättssekreterare.

Beredningschef och regeringsrättssekreterare ska vara lagfarna. Om kun-

skaper om ett särskilt rättsområde behövs får även den som inte är lagfaren
anställas som regeringsrättssekreterare.

31 §

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtals-

anmälan och avskedande när det gäller kanslichef, beredningschef och re-
geringsrättssekreterare.

2

Senaste lydelse 1997:426.

background image

3

SFS 2008:305

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än

regeringsråd, kanslichef, beredningschef eller regeringsrättssekreterare.

33 §

3

Regeringsrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställ-

ningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är sär-
skilt föreskrivet.

Beslut om indelningen av anställda på organisatorisk enhet, om att ett

visst mål ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av
ansvar för ett visst mål får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2007:1085.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;