SFS 2008:306 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

080306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels

att 3 kap. 6 §, 12 kap. 2 § samt bilaga 5 till förordningen ska ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av föl-

jande lydelse.

3 kap.

6 §

1

Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur vägtrafikregistret om

1. skatten har betalats, och
2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell

tilläggsavgift som är hänförlig till skatten har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter

utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 15 b § andra stycket
lagen (2004:629) om trängselskatt eller, om skatten har betalats först vid en
senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell

tilläggsavgift har påförts ska uppgifterna gallras när begäran eller ett över-
klagande enligt 19 § lagen om trängselskatt slutligt har prövats.

Om skatten inte har betalats ska uppgifterna gallras när fordringen har

preskriberats.

6 a §

Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betal-

station som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt och som inte be-
hövs för att ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas, ska gallras omedel-
bart.

12 kap.

2 §

2

När ett fordon registreras ska Vägverket underrätta

1. Försvarsmakten om registreringen, och

1

Senaste lydelse 2007:651.

2

Senaste lydelse 2004:622. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:306

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

2

SFS 2008:295–354

background image

2

SFS 2008:306

2. vederbörande försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och fordonets

registreringsnummer.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
2. I fråga om gallring av uppgifter gäller äldre bestämmelser fortfarande

för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2008:306

Bilaga 5

3

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av trängselskatt följande
uppgifter föras in.

1. Uppgifter om passagen

Den kommun inom vilken passagen skett
Tidpunkt för passagen
Skattebelopp för passagetidpunkten
Betalstation
Registreringsnummer eller beteckning på skylt

2. Uppgifter i beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter.

Namn eller firma
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är

folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för färden och betalstation
Belopp
Beslutsdatum

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning
Utfärdad betalningsuppmaning
Överlämnande till Kronofogdemyndigheten
Återbetalning
Undanröjande
Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen
(2004:629) om trängselskatt

4. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden
om trängselskatt

3

Senaste lydelse 2004:988.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008