SFS 2008:307 Lag om kommunalt vårdnadsbidrag

080307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kommunalt vårdnadsbidrag;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

En kommun får med stöd av denna lag lämna vårdnadsbidrag till en-

skilda.

2 §

Med förskoleverksamhet avses i denna lag förskola och familjedaghem

enligt 2 a kap. skollagen (1985:1100).

Allmänna förutsättningar för vårdnadsbidrag

3 §

En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt ett

men inte tre år under förutsättning att barnet

1. är folkbokfört i kommunen, och
2. inte har en plats i förskoleverksamhet som avser heltid.
Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning med

anledning av barnets födelse enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän för-
säkring har lämnats för sammanlagt 250 hela dagar, inklusive sådan tid som
avses i 4 kap. 9 a § nämnda lag. Därvid ska föräldrapenningen ha lämnats
med belopp motsvarande förälderns sjukpenning eller med belopp enligt
grundnivån.

4 §

Vårdnadsbidrag får, om inte annat följer av tredje stycket, lämnas till

en vårdnadshavare som

1. är folkbokförd på samma adress som barnet, och
2. bor tillsammans med barnet.
Vårdnadsbidraget får efter anmälan av båda vårdnadshavarna delas så att

bidraget lämnas med hälften till vardera vårdnadshavaren.

Vårdnadsbidrag får lämnas med hälften till vardera vårdnadshavaren även

om endast en av dem är folkbokförd på samma adress som barnet och bor
tillsammans med barnet. Vårdnadsbidraget får i sådant fall även lämnas till
en vårdnadshavare som inte är folkbokförd i samma kommun som barnet.

1

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

SFS 2008:307

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:307

5 §

Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en vårdnadshavare som för samma

kalendermånad eller del därav får

1. föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 4 kap. lagen

(1962:381) om allmän försäkring,

2. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-

ring,

3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbets-

marknadspolitiskt program,

4. sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om allmän försäk-

ring efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar,

5. sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetser-

sättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats,

6. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäk-

ring,

7. ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-

sion eller lagen (1998:702) om garantipension,

8. äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,

eller

9. ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för

flyktingar och vissa andra utlänningar.

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make

eller sambo för samma kalendermånad eller del därav får någon av de ersätt-
ningar som anges i första stycket 1–9. Detta gäller för vårdnadshavare som
bor tillsammans med sin make.

6 §

Om vårdnadsbidrag för ett barn, på begäran av den eller de vårdnads-

havare som har fått bidraget, inte längre ska lämnas får kommunen tidigast
åter börja lämna vårdnadsbidrag för samma barn från och med den femte ka-
lendermånaden efter den månad för vilken vårdnadsbidraget senast lämna-
des. Detta gäller dock inte om vårdnadsbidrag inte längre ska lämnas av an-
ledning som avses i 5 §.

7 §

Det som sägs om vårdnadshavare i 4–6 §§ tillämpas även i fråga om

den som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadig-
varande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Vårdnadsbidragets storlek

8 §

En kommun som har beslutat att införa vårdnadsbidrag får lämna detta

både som helt vårdnadsbidrag och som reducerat vårdnadsbidrag.

Helt vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som inte har plats i förskole-

verksamhet. Reducerat vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som har plats
på deltid i förskoleverksamhet.

9 §

Helt vårdnadsbidrag får per barn högst uppgå till 3 000 kronor per ka-

lendermånad.

Reducerat vårdnadsbidrag får bestämmas till en eller flera nivåer där ni-

vån på bidraget svarar mot ett visst antal timmar i förskoleverksamhet.

Helt respektive reducerat vårdnadsbidrag får differentieras när vårdnads-

bidrag lämnas för fler än ett barn i samma hushåll.

background image

3

SFS 2008:307

Anmälningsskyldighet, återkrav och eftergift

10 §

Den som får vårdnadsbidrag är skyldig att utan oskäligt dröjsmål an-

mäla till den bidragsutbetalande kommunen om förutsättningar för vård-
nadsbidrag enligt 3–5 §§ inte längre finns eller om andra ändrade förhållan-
den som påverkar storleken av vårdnadsbidraget.

11 §

Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att under-

låta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt
har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt be-
lopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket har tagit emot vård-

nadsbidrag obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha in-
sett detta, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

12 §

Om det finns särskilda skäl får kommunen helt eller delvis efterge

den återbetalningsskyldighet som avses i 11 §.

Överklagande

13 §

Beslut i ett ärende om vårdnadsbidrag enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övrigt

14 §

Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt

skollagen (1985:1100).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

GÖRAN HÄGGLUND
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008