SFS 2008:308 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

080308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1962:381) om allmän

försäkring

2

ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 e §, av följande lydelse.

3 kap.

5 e §

Vid utgången av en period för vilken en försäkrad har fått vårdnads-

bidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska den sjuk-
penninggrundande inkomsten lägst motsvara den sjukpenninggrundande in-
komst som den försäkrade skulle ha varit berättigad till omedelbart före en
sådan period.

Bestämmelserna i första stycket gäller dock inte i de fall
– sådana omständigheter som anges i 5 § första stycket b, d eller f har in-

träffat, eller

– då den försäkrade omfattas av bestämmelserna i 5 § tredje stycket 1

eller 2.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

SFS 2008:308

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008