SFS 2008:309 Lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

080309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1993:737) om bostads-

bidrag ska ha följande lydelse.

4 §

2

Bidragsgrundande inkomst beräknas med utgångspunkt i

1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229),

2. överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat enligt 4 a §, och
3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 4 b §.
Till de sammanlagda överskotten ska läggas belopp enligt tredje stycket

samt 5 och 7 §§. Det på så sätt framräknade beloppet är den bidragsgrun-
dande inkomsten.

�verskottet enligt första stycket ska ökas med
1. inkomst som på grund av 3 kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen eller skat-

teavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst
eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbi-

drag,

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta, och

5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnads-

bidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

2

Senaste lydelse 2006:1468.

SFS 2008:309

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008