SFS 2008:310 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

080310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

16 §

2

När ramtid ska bestämmas enligt 12 § räknas inte den tid då den sö-

kande varit hindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,
2. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda

25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i
minst 5 månader,

3. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,
5. a) vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i

2 år efter barnets ankomst i familjen, eller,

b) vård av eget barn som inte har fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år

efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att den sökande ome-
delbart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det
motsvarar minst ett arbetsvillkor,

6.

beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen

(2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedels-
lagen,

7. utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make eller

maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens eller ma-
kans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige,
varvid med make eller maka jämställs person med vilken den sökande sam-
manbor under förhållanden som liknar makars, eller

8. vård av närstående när hel ersättning lämnats enligt lagen (1988:1465)

om ersättning och ledighet för närståendevård.

Första stycket 6 gäller dock inte när fråga är om hälsokontroll vid inresa

enligt 3 kap. 8 § eller avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

2

Senaste lydelse 2006:827.

SFS 2008:310

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:310

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Rehnman
(Arbetsmarknadsdepartementet)