SFS 2008:312 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

080312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

15 §

2

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras för

1.

inkomst som på grund av 3

kap. 9�13

§§ inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet, tjänst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggs-

bidrag,

3. skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kronor per månad,
4. ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat

före år 1991, och

5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnads-

bidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

2

Senaste lydelse 2006:1472.

SFS 2008:312

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008