SFS 2008:313 Lag om jämställdhetsbonus

080313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om jämställdhetsbonus;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om stimulansåtgärder för att öka

jämställdheten när det gäller föräldraledighet och deltagande i arbetslivet
(jämställdhetsbonus).

2 §

Försäkringskassan beslutar i ärenden om jämställdhetsbonus.

Jämställdhetsbonus beräknas för månad och lämnas årligen för ett kalen-

derår.

3 §

Rätt till jämställdhetsbonus har föräldrar som har gemensam vårdnad

om ett barn.

Med föräldrar som har gemensam vårdnad likställs personer som avses i

4 kap. 2 § första stycket a och b lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4 §

Vid tillämpning av denna lag beaktas endast sådan föräldrapenning

som enligt 4 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har lämnats

1. med belopp motsvarande förälderns sjukpenning eller
2. med belopp enligt grundnivån.

Berättigad till jämställdhetsbonus

5 §

Jämställdhetsbonus lämnas till den av ett barns föräldrar (den berätti-

gade föräldern) som vid utgången av det år som bonusen avser har tagit ut
föräldrapenning för vård av barnet under högst antal dagar räknat under hela
den tid föräldrapenning har tagits ut av någon av föräldrarna.

Vid flerbarnsfödsel lämnas jämställdhetsbonus gemensamt för barn som

avses i 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Har föräldrarna tagit ut föräldrapenning under lika många dagar, lämnas

jämställdhetsbonus till den förälder som är yngst.

1

Prop. 2007/08:93, bet. 2007/08:SfU10, rskr. 2007/08:201.

SFS 2008:313

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:313

Jämställdhetsbonusens storlek

6 §

Jämställdhetsbonus lämnas med högst 100 kronor per dag (bonus-

nivån). Bonusens årsbelopp beräknas enligt 10 §.

Dagar för vilka jämställdhetsbonus lämnas

7 §

Jämställdhetsbonus lämnas för de dagar för vilka föräldrapenning har

tagits ut av den andra föräldern än den berättigade föräldern (bonusdagar).

Vid beräkningen av antalet bonusdagar ska de första 60 dagarna inte räk-

nas med.

Beräkning av jämställdhetsbonus

Antalet bonusdagar

8 §

Antalet bonusdagar för ett år ska beräknas till det sammanlagda antalet

bonusdagar enligt 7 § minskat med det antal bonusdagar för vilka det för
barnet för tidigare år har lämnats jämställdhetsbonus.

Om ansökan om jämställdhetsbonus för barnet inte har gjorts för ett tidi-

gare år, ska antalet bonusdagar enligt 7 § minskas också med de dagar för
vilka bonus skulle ha lämnats om ansökan hade gjorts.

De bonusdagar med vilka minskning sker ska anses ha infallit före andra

bonusdagar.

Bonusnivån

9 §

Bonusnivån beräknas för varje månad under vilken det infallit bonus-

dag med ledning av den berättigade förälderns inkomst under samma månad
till den del inkomsten anses som arbetsinkomst enligt 65 kap. 9 a § andra
stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Denna månadsinkomst ska räknas
om till en dagsinkomst genom att den delas med de dagar under månaden för
vilka föräldern inte har tagit ut föräldrapenning.

Bonusnivån ska bestämmas till hälften av dagsinkomsten enligt första

stycket, dock högst 100 kronor per dag.

Om den berättigade föräldern har studiemedel för tid under vilken det har

infallit bonusdagar, ska studiemedlen likställas med arbetsinkomst när bo-
nusnivån bestäms. Studiemedlen ska räknas om till månadsbelopp, innan be-
räkning görs enligt första stycket.

Jämställdhetsbonusens årsbelopp

10 §

Jämställdhetsbonusen för ett år beräknas på så sätt att antalet bonus-

dagar enligt 8 § för respektive månad multipliceras med bonusnivån enligt
9 § för samma månad. Bonusen uppgår därefter till summan av dessa må-
nadsbelopp. Detta årsbelopp ska avrundas till närmaste hundratal kronor,
varvid 50 kronor avrundas uppåt.

background image

3

SFS 2008:313

Beräkning av antalet dagar

11 §

Vid beräkning av antalet dagar ska dagar för vilka föräldrapenning

har lämnats med kvotdel enligt 4 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän för-
säkring räknas om så att de för respektive månad motsvarar antal dagar med
hel föräldrapenning, varvid dag med halv föräldrapenning avrundas uppåt.

Vid beräkning av dagar för vilka det har lämnats föräldrapenning beaktas

endast dagar som har infallit under de kalenderår som har passerat innan an-
sökan senast skulle ha gjorts och för vilka det har betalats ut föräldrapenning
senast den 31 januari året efter det år ansökan avser.

Ansökan

12 §

Den som vill ha jämställdhetsbonus ska ansöka om detta hos Försäk-

ringskassan. Ansökan ska ha kommit in dit senast den 1 mars året efter det år
ansökan avser.

Ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Ansökan får

även göras elektroniskt med tillämpning av lagen (2004:115) om självbetjä-
ningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration.

13 §

Den som ansöker om jämställdhetsbonus ska med lönebesked eller

annan skriftlig dokumentation styrka sina månatliga arbetsinkomster, om
han eller hon har inkomst av anställning. En sökande som har inkomst av an-
nat förvärvsarbete än anställning ska lämna skriftlig uppgift om sina månat-
liga arbetsinkomster. Därvid får den månatliga inkomsten beräknas till en
tolftedel av årsinkomsten.

Inkomstuppgifterna enligt första stycket ska avse de månader under vilka

det har infallit bonusdagar.

Den som ansöker om jämställdhetsbonus och som har studiemedel för de

månader under vilka det har infallit bonusdagar ska styrka detta.

Hur jämställdhetsbonus tillgodoförs

14 §

Jämställdhetsbonus, som Försäkringskassan har beslutat vid den år-

liga beräkningen, ska tillgodoföras den berättigade föräldern genom att för
det år som bonusen avser krediteras som preliminär skatt på sådant skatte-
konto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483)
och avräknas mot den slutliga skatten enligt 11 kap. 14 § andra stycket 1 g
samma lag.

Försäkringskassan ska senast den 1 maj året efter det år jämställdhets-

bonusen avser lämna Skatteverket uppgifter om bonusens årsbelopp och de
personuppgifter som behövs för tillgodoförandet.

15 §

Jämställdhetsbonus som har fastställts genom Försäkringskassans

omprövningsbeslut eller av allmän förvaltningsdomstol ska tillgodoföras ge-
nom att Skatteverket krediterar motsvarande belopp, till den del det inte in-
går i beslut som avses i 14 § första stycket, på sådant skattekonto som avses
i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483). Försäkrings-
kassan ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.
Sådan kreditering ska göras den 12, i januari den 17, i månaden efter den

background image

4

SFS 2008:313

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

månad under vilken beslutet fattades. För belopp som har krediterats enligt
denna paragraf tillämpas 18 kap. 2 § första stycket första meningen och an-
dra stycket skattebetalningslagen.

Övriga bestämmelser

16 §

Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av jämställdhets-

bonus, om den som har tillgodoförts sådan bonus genom att lämna oriktiga
uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgiftsskyldighet har or-
sakat att bonus har tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp. Det-
samma gäller om jämställdhetsbonus i annat fall har tillgodoförts felaktigt
eller med ett för högt belopp och den som tillgodoförts bonusen har insett
eller skäligen borde ha insett detta.

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på åter-
betalning.

Vad som föreskrivs om ränta i 20 kap. 4 b–4 d §§ lagen (1962:381) om

allmän försäkring ska tillämpas på beslut om återbetalning enligt denna pa-
ragraf.

17 §

För jämställdhetsbonus gäller följande bestämmelser i lagen

(1962:381) om allmän försäkring

– 20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet,
– 20 kap. 10 och 10 a §§ om omprövning och ändring, och
– 20 kap. 11–13 §§ om överklagande.

18 §

Försäkringskassans beslut enligt denna lag får fattas genom automati-

serad behandling av Försäkringskassan när skälen för beslutet får utelämnas
enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas på föräldrapenning

som lämnas för barn som är födda efter den 30 juni 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

GÖRAN HÄGGLUND
(Socialdepartementet)

;