SFS 2008:315 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

080315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels

att 22 kap. 12 § ska upphävas,

dels

att 11 kap. 14 § ska ha följande lydelse.

11 kap.

14 §

3

Sedan den slutliga skatten har bestämts ska Skatteverket göra en av-

stämning av skattekontot.

Innan avstämning görs ska Skatteverket
1. från den slutliga skatten göra avdrag för
a) debiterad F-skatt och särskild A-skatt,
b) avdragen A-skatt,
c) A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 12 kap. 1 § andra

stycket,

d) skatt som överförts från stat med vilken Sverige har ingått överenskom-

melse om uppbörd och överföring av skatt,

e) skatt som betalats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för

utomlands bosatta eller enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl. för den tid under beskattningsåret då den
skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige,

f) skatt som avser sådana återbetalningar som ska göras enligt rådets di-

rektiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från spa-
rande i form av räntebetalningar,

g) beslutad jämställdhetsbonus enligt 14 § första stycket lagen (2008:313)

om jämställdhetsbonus,

2. till den slutliga skatten lägga
a) skatt som betalats tillbaka enligt 18 kap. 3 § första stycket,
b) skatt som överförts till en annan stat enligt 18 kap. 5 § första stycket,

och

c) skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324).

1

Prop. 2007/08:93, bet. 2007/08:SfU10, rskr. 2007/08:201.

2

Senaste lydelse av 22 kap. 12 § 1998:681

.

3

Senaste lydelse 2005:345.

SFS 2008:315

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:315

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. �ldre föreskrifter i 22 kap. 12 §

gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som meddelats före den
1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)