SFS 2008:316 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

080316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om all-

män försäkring

2

dels

att 4 kap. 2 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 20 kap. 9 b §, av följande

lydelse.

4 kap.

2 §

3

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel likställs med för-

älder

a) rättslig vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om bar-

net,

b) den som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för

stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det,

c) den med vilken en förälder är eller har varit gift eller har eller har haft

barn, om de varaktigt bor tillsammans.

Vid tillämpning av 10, 10 a, 10 b och 11 §§, 13 § andra stycket samt

20 kap. 9 b § likställs med förälder även

a) den som en förälder bor tillsammans med under äktenskapsliknande

förhållanden,

b) den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt

hem.

Vid tillämpning av 12 §, 13 § första, tredje och fjärde styckena samt 14–

18 §§ likställs med förälder även den som har fått rätt till tillfällig föräldra-
penning enligt 11 a §. Detsamma gäller vid tillämpningen av 12 § och 14–
18 §§ den som har fått rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 10 § femte
stycket.

13 §

4

För att styrka det särskilda vård- eller tillsynsbehov som avses i 11 §

första stycket ska läkarutlåtande inges. I fall som avses i 10 b § ska barnets
sjukdomstillstånd styrkas med ett läkarutlåtande, om det inte hos Försäk-

1

Prop. 2007/08:94, bet. 2007/08:SfU11, rskr. 2007/08:202.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

3

Senaste lydelse 2004:1250.

4

Senaste lydelse 2004:1250.

SFS 2008:316

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:316

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ringskassan redan finns tillräcklig utredning för att bedöma rätten till ersätt-
ning.

För att tillfällig föräldrapenning enligt 10 § första stycket 1 eller 2 ska be-

talas ut till en förälder eller annan försäkrad som avses i 11 a § ska föräldern
med intyg enligt 20 kap. 9 b § eller på annat sätt styrka att barnet har varit
frånvarande från den förskola, det familjedaghem, det fritidshem eller den
skola där barnet normalt vistas. Detta gäller dock inte för tid när barnet
skulle ha varit frånvarande på grund av ferier eller om det finns särskilda
skäl för att den tillfälliga föräldrapenningen ändå ska betalas ut.

Försäkringskassan får när det finns skäl till det kräva att särskilt utlåtande

inges för att styrka barnets eller den ordinarie vårdarens sjukdom, smitta
eller funktionshinder som avses i 10 eller 10 a § eller en förälders sjukdom
eller smitta enligt 11 a § andra stycket.

Försäkringskassan får även kräva att en förälder styrker sin rätt till tillfäl-

lig föräldrapenning i fall som avses i 10 § andra stycket andra meningen
eller 11 § tredje stycket andra meningen genom särskilt intyg av arbetsgivare
eller annan som kan ge upplysning om arbetsförhållandena. Därjämte får
krävas att en förälder styrker sin rätt till föräldrapenningförmån i samband
med föräldrautbildning eller deltagande i en behandling av ett sjukt eller
funktionshindrat barn genom intyg av den som anordnat utbildningen eller
ordinerat behandlingen.

20 kap.

9 b §

Huvudmannen för den förskola, det familjedaghem, det fritidshem

eller den skola där ett barn som inte har fyllt tolv år normalt vistas, ska på
begäran av barnets förälder utfärda sådant intyg som avses i 4 kap. 13 §
andra stycket. Intygsskyldigheten, som kvarstår till och med månaden efter
den då frånvaron upphörde, ska fullgöras snarast möjligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas på tillfällig föräldra-

penning som avser tid efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)