SFS 2008:317 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

080317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)

2

dels

att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 b §, av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

3

För barn och ungdomar anordnar det allmänna utbildning i form av

förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande skol-
former, nämligen särskola, specialskola och sameskola.

Förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan

och sameskolan bildar

det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Dessutom finns särskilda utbildningsformer som anordnas av det allmänna
för dem som till följd av sjukdom eller av annat skäl inte kan delta i skol-
arbetet inom det offentliga skolväsendet.

Det allmänna anordnar också pedagogisk verksamhet i form av förskole-

verksamhet och skolbarnsomsorg. För dessa verksamheter gäller i denna lag
endast bestämmelserna i 1 kap. 2 a och 2 b §§, 2 a kap. samt 15 kap. 5 och
11 §§.

2 b §

Bestämmelser om skyldighet för huvudmannen för förskola, familje-

daghem, fritidshem eller skola att i vissa fall utfärda intyg om barns frånvaro
finns i 20 kap. 9 b § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:94, bet. 2007/08:SfU11, rskr. 2007/08:202.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

3

Senaste lydelse 2005:21.

SFS 2008:317

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008