SFS 2008:318 Förordning om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

080318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa
ersättningar i internationella förhållanden till
landsting och kommuner från sjukförsäkringen
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 6 §§ förordningen (1994:2053) om vissa

ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från
sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

1

Landsting får ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381)

om allmän försäkring enligt bestämmelserna i denna förordning för hälso-
och sjukvård, sjukresor och andra sjuktransporter som omfattas av

1. rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för

social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar
flyttar inom gemenskapen,

2. en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsförmåner mel-

lan Sverige och annan stat.

Detsamma gäller sådana inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt tandvård.

Vad som i förordningen sägs om landsting gäller även kommuner som

inte ingår i ett landsting.

6 §

Ersättning lämnas för tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) och

lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. För tandvårdsåtgärd som

har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:688.

SFS 2008:318

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008