SFS 2008:319 Förordning om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

080319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1119) om
omvandling av fängelse på livstid;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2006:1119) om om-

vandling av fängelse på livstid ska ha följande lydelse.

4 §

Utredningen ska innehålla ett utlåtande med bedömning av risken för

att den dömde återfaller i brottslighet och uppgifter om vilken typ av brotts-
lighet som avses. Om risk för återfall konstateras ska det även lämnas för-
slag till åtgärder för att minska risken.

Ett utlåtande som avses i första stycket avges av en läkare, psykolog eller

någon annan som deltagit i utredningen och som med hänsyn till utbildning
och erfarenhet är lämpad för uppgiften.

Utredningen ska lämnas i tre exemplar till rätten. Handlingarna i ärendet

ska samtidigt återlämnas till rätten. En kopia av utredningen ska även läm-
nas till Kriminalvården.

5 §

Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om

1. genomförandet av sådana utredningar om risk för återfall i brottslighet

som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,

2. innehåll och utformning av sådant utlåtande som enligt 4 § första

stycket ska ingå i utredningen, och

3. kompetenskrav för den som enligt 4 § andra stycket får avge utlåtande

om risk för återfall i brottslighet.

Innan Rättsmedicinalverket meddelar föreskrifter enligt första stycket 3

ska verket samråda med Socialstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:319

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

3

SFS 2008:295–354

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008