SFS 2008:323 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

080323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott ska ha följande lydelse.

7 §

2

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för-

verkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och för-
verkande inte är oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts
som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.

Första stycket gäller även i fråga om egendom som varit avsedd att använ-

das som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats.

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att för-

hindra rattfylleribrott finns i 24 a�24 d §§ polislagen (1984:387) och i
9�11 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogen-
heter att ingripa mot rattfylleribrott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

2

Senaste lydelse 2005:285.

SFS 2008:323

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008