SFS 2008:325 Lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

080325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1982:395) om Kust-

bevakningens medverkan vid polisiär övervakning

dels

att 2 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 a och 7 a §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

2

Om anledning förekommer att brott har förövats mot någon av de

föreskrifter som avses i 1 §, har tjänsteman vid Kustbevakningen (kust-
bevakningstjänsteman) samma befogenhet som tillkommer polisman att

1. hålla förhör och vidta annan åtgärd med stöd av 23 kap. 3 § tredje

stycket rättegångsbalken,

2. ta med någon till förhör med stöd av 23 kap. 8 § rättegångsbalken,
3. gripa någon med stöd av 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken,
4. företa husrannsakan med stöd av 28 kap. 5 § rättegångsbalken, om åt-

gärden har till syfte att eftersöka den som ska gripas eller att verkställa be-
slag.

Om misstanken gäller brott som avses i 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen

(1994:1009), har en kustbevakningstjänsteman dessutom samma befogenhet
som en polisman har

1. enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken att ta egendom i beslag,
2. enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken att göra husrannsakan i annat syfte

än det som anges i första stycket 4, och

3. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och

kroppsbesiktning.

Beslagtagen egendom ska förvaras av Kustbevakningen, om inte åklaga-

ren bestämmer något annat.

4 a §

Bestämmelser om befogenhet för en kustbevakningstjänsteman att ta

alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning finns i lagen
(1976:1090) om alkoholutandningsprov.

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

2

Senaste lydelse 1996:1642.

SFS 2008:325

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:325

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

7 a §

Kustbevakningen får besluta att inleda förundersökning enligt

23 kap. rättegångsbalken om brott som avses i 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen
(1994:1009). De befogenheter och skyldigheter som undersökningsledaren
har enligt rättegångsbalken gäller då Kustbevakningen. Myndigheten ska
förordna särskilda befattningshavare att fullgöra myndighetens uppgifter.

Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersök-

ningen övertas av åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brot-
tet. Åklagare ska också i andra fall överta ledningen när det behövs av sär-
skilda skäl.

9 §

Åtgärder enligt 2–4 §§ ska skyndsamt anmälas till polismyndighet

utom i fall då Kustbevakningen med stöd av 7 a § första stycket beslutar att
inleda förundersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)