SFS 2008:326 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

080326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 29 § polislagen (1984:387) ska ha

följande lydelse.

29 §

2

Det som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan

vaktpost eller annan som vid Försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller
för att upprätthålla ordning. Föreskrifterna i 10 § första stycket 1�4 gäller
även tjänsteman vid Kustbevakningen som enligt särskilda bestämmelser
medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första stycket 2
gäller dessutom den som annars med laga stöd ska verkställa ett frihetsberö-
vande och bestämmelsen i samma paragraf första stycket 4 den som i myn-
dighetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan åtgärd som där
anges. Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också
andra stycket samma paragraf. Bestämmelsen i 10 § första stycket 5 gäller
även en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som utövar befo-
genhet som där anges för trafiknykterhetskontroll.

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten

eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § första stycket 1.

Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte

annat framgår av hans eller hennes förordnande. Har en ordningsvakt om-
händertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska över-
lämnas till närmaste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid
Kustbevakningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i 17 a § gäller också när någon är skyldig att under en

brottsutredning stanna kvar hos någon annan myndighet än en polismyndig-
het.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

2

Senaste lydelse 2008:70.

SFS 2008:326

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008