SFS 2008:327 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

080327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av polis-

myndighet eller åklagare. �ven Tullverket eller Kustbevakningen får besluta
om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 och, när det gäller
brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-
brott, enligt första stycket 2 samma paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

SFS 2008:327

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008