SFS 2008:328 Lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

080328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:216) om
ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i
trafiken;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1999:216) om

ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken ska ha följande ly-
delse.

4 §

En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av

1. en polisman, eller
2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken

gäller brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska genomföra

en ögonundersökning har samma befogenhet som en polisman har enligt
22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon.

Undersökningen ska göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks

för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat,
ska undersökningen genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i ett avskilt
rum. Om den undersökte begär det ska det föras ett protokoll vid undersök-
ningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd.

5 §

Blodprov får tas på den som är skyldig att genomgå en ögonundersök-

ning även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rätte-
gångsbalken, om han eller hon

1. vägrar att medverka till ögonundersökning, eller
2. inte kan genomgå sådan undersökning på grund av att han eller hon va-

rit inblandad i en trafikolycka.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

SFS 2008:328

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008