SFS 2008:329 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

080329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.

10 §

2

Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden

utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verk-
samhet. Av 14 kap. 2 § femte–sjunde styckena samma lag följer att sekretess
även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om
brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndig-
het som har att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt sistnämnda para-
graf nionde stycket uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående
eller avbryta ett pågående brott som avses i det stycket.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller

i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åkla-
garmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

2

Senaste lydelse 2007:174.

SFS 2008:329

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008