SFS 2008:331 Förordning om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

080331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bötesverkställighetsförordningen
(1979:197);

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2�4 och 26 §§ bötesverkställighetsförord-

ningen (1979:197) ska ha följande lydelse.

2 §

1

Förskottsbetalning av böter sker till polismyndighet. I mål som Tull-

verket eller Kustbevakningen tar befattning med får förskottsbetalning även
ske till respektive myndighet.

Kustbevakningen ska redovisa mottagna medel till Rikspolisstyrelsen.

3 §

2

Verkställighet på grund av föreläggande eller på grund av dom eller

slutligt beslut som meddelats av tingsrätt eller hovrätt ska, med de begräns-
ningar som framgår av andra och tredje styckena, i första hand ske genom
uppbörd. Rikspolisstyrelsen är central uppbördsmyndighet.

Uppbörd får inte ske i fråga om böter och belopp som avser särskild rätts-

verkan av brott, om betalningsskyldighet har ålagts flera med solidariskt be-
talningsansvar.

Uppbörd får inte ske, om kvarstad beslutats till säkerhet för betalnings-

skyldighetens fullgörande.

När en domstol dömer ut ett belopp som kan bli föremål för uppbörd en-

ligt denna paragraf, ska domstolen samtidigt upplysa den bötfällde om möj-
ligheten till frivillig betalning.

Grundas betalning för böter på ett föreläggande av ordningsbot, som har

utfärdats beträffande någon som endast tillfälligt uppehåller sig här i landet,
får betalningen tas emot av en tjänsteman inom polisväsendet, en tulltjänste-
man eller en kustbevakningstjänsteman. Inbetalda medel ska i sådant fall re-
dovisas till Rikspolisstyrelsen eller, då böterna har betalts till en tulltjänste-
man, till Tullverket.

4 §

3

Har betalning av böter erlagts i förskott, ankommer det på Rikspolis-

styrelsen eller på Tullverket, om verket mottagit medlen, att ta dessa i an-
språk för verkställighet.

När Tullverket mottagit förskottsmedel ska Rikspolisstyrelsen underrätta

verket om utgången i det mål eller ärende som förskottsbetalningen avser.

1

Senaste lydelse 1999:490.

2

Senaste lydelse 1999:490.

3

Senaste lydelse 1999:490.

SFS 2008:331

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:331

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

26 §

4

De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestäm-

melserna om uppbörd, indrivning, redovisning och förvandling av böter får
meddelas av Kronofogdemyndigheten, �&klagarmyndigheten, Rikspolissty-
relsen, Tullverket, Kustbevakningen och Domstolsverket, var och en för sitt
verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:761.