SFS 2008:332 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

080332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 13 d § förordningen (1989:773) med instruk-

tion för Rikspolisstyrelsen

1

ska ha följande lydelse.

13 d §

2

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter

1. för tillämpningen av 4 kap. 6 och 12 §§ polisförordningen (1998:1558),
2. för verkställighet av bestämmelserna i 5 kap. 1–4 och 6 §§ polisförord-

ningen, i samråd med Åklagarmyndigheten,

3. om rapporteftergift enligt 9 § polislagen (1984:387),
4. om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon enligt

10 § 5 polislagen, för Tullverket eller Kustbevakningen i samråd med res-
pektive myndighet,

5. om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen, och
6. om i vilken verksamhet inom Polisen som användning av kvalificerade

skyddsidentiteter enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
får förekomma, om organisationen och samordningen av användandet av
kvalificerade skyddsidentiteter samt om användandet i övrigt av kvalifice-
rade skyddsidentiteter inom Polisen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2002:1051.

2

Senaste lydelse 2006:1078.

SFS 2008:332

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008