SFS 2008:333 Förordning om ändring i förordningen (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning

080333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:221) om
föreskrifter rörande ögonundersökning;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1999:221) om föreskrifter rö-

rande ögonundersökning ska ha följande lydelse.

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen

(1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken.
Föreskrifter som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter att
respektive myndighet har hörts.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:333

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;