SFS 2008:336 Förordning om upphävande av förordningen (1999:189) om stöd till viss elektrifiering

080336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1999:189) om
stöd till viss elektrifiering;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1999:189) om stöd till viss elek-

trifiering ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2008.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om stöd som bevil-

jats före den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:336

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008