SFS 2008:337 Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott

080337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:108) om
internationellt samarbete rörande lagföring för
brott;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1978:108) om internationellt

samarbete rörande lagföring för brott ska ha följande lydelse.

1 §

1

Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för

brott (lagföringslagen) ska, med nedan angivna begränsningar, tillämpas i
förhållande till följande stater som har tillträtt den europeiska konventionen
den 15 maj 1972 om överförande av lagföring i brottmål (lagföringskonven-
tionen).

Stat

Ikraftträdande

Bestämmelser i lagen som
inte gäller i förhållande
till staten

Albanien

2000-07-05

5 §

Armenien

2005-03-18

5 §

Bosnien och Hercegovina

2005-07-26

Bulgarien

2004-07-01

5 §

Cypern

2002-03-20

Danmark

1978-03-30

5 §

Estland

1997-07-29

Lettland

1997-09-03

Liechtenstein

2003-05-27

5 §

Litauen

2000-02-24

Makedonien

2005-03-01

Moldavien

2007-04-24

Montenegro

2006-06-06

Nederländerna med
Nederländska Antillerna
och Aruba

1985-07-19

Norge

1978-03-30

Rumänien

2000-09-09

Serbien 2002-12-31

Slovakien

1993-01-01

5 §

Spanien

1988-11-12

1

Senaste lydelse 2006:1185.

SFS 2008:337

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:337

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Tjeckien

1993-01-01

5 §

Turkiet

1979-01-28

Ukraina 1995-12-29

Österrike

1980-07-01

5 §

Enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagföringslagen

ska den inte tillämpas vid samarbete rörande lagföring för brott som har be-
gåtts innan lagföringskonventionen trätt i kraft mellan Sverige och den andra
staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Hedvall
(Justitiedepartementet)