SFS 2008:338 Förordning om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

080338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt
bidrag till särskilt utbildningsstöd;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2005:1074) om statligt bi-

drag till särskilt utbildningsstöd ska ha följande lydelse.

1 §

Statligt bidrag får lämnas till den som har kostnader för särskilt utbild-

ningsstöd. �renden om statligt bidrag administreras av Specialpedagogiska
skolmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2008:338

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008