SFS 2008:339 Förordning om ändring i förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

080339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1202) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1202) med instruk-

tion för Socialstyrelsen

1

dels

att 10 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 10 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av 10 § 2007:1346.

SFS 2008:339

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008