SFS 2008:342 Lag om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

080342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om utjämningsbidrag och utjäm-

ningsavgift för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade och lagen (1993:389) om assistansersättning.

Beräkning av bidrag och avgifter

2 §

För varje kommun beräknas en standardkostnad för

1. insatser enligt 9 § 2–8 och 10 lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade,

2. bostad med särskild service för vuxna, och
3. den ersättning varje kommun betalar till Försäkringskassan enligt 20 §

lagen (1993:389) om assistansersättning.

Om en person har beviljats både insatsen biträde av personlig assistent

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans och insatsen
bostad med särskild service för vuxna, ska endast sistnämnda insats ingå i
beräkningen.

Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad teoretisk kost-

nad för de insatser och den ersättning som anges i första stycket.

3 §

En kommun vars standardkostnad per invånare överstiger den för lan-

det genomsnittliga standardkostnaden per invånare har rätt till ett bidrag som
motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommu-
nen den 1 november året före det år bidraget ska lämnas (utjämningsåret).

En kommun vars standardkostnad per invånare understiger den för landet

genomsnittliga standardkostnaden per invånare ska betala en avgift som
motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommu-
nen den 1 november året före utjämningsåret.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om beräkningen av bidraget och avgiften.

1

Prop. 2007/08:88, bet. 2007/08:FiU26, rskr. 2007/08:186.

SFS 2008:342

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

5

SFS 2008:295–354

background image

2

SFS 2008:342

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4 §

Bidrag och avgifter beräknas på grundval av den indelning av kommu-

ner som gäller vid början av utjämningsåret.

Hur bidrag och avgift fastställs m.m.

5 §

Skatteverket beslutar senast den 20 januari under utjämningsåret preli-

minärt om bidrag respektive avgift för varje kommun.

En kommun får senast den 15 februari under utjämningsåret till Skattever-

ket påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet.

Skatteverket fastställer bidrag respektive avgift för varje kommun senast

den 15 april under utjämningsåret.

6 §

Bidrag och avgift ska betalas respektive avräknas i samband med och

på motsvarande sätt som vid utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 §
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan me-
nighets utdebitering av skatt, m.m.

Överklagande

7 §

Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Vid prövningen av ett beslut enligt 5 § tredje stycket får sådana fel och

brister i underlaget för beslutet som har påtalats först efter den tidpunkt som
anges i 5 § andra stycket, beaktas endast om det finns synnerliga skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Genom lagen upphävs
a) lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader en-

ligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och

b) lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader en-

ligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

3. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter

för år 2008 och tidigare år.

4. En kommun vars bidrag minskar eller avgift ökar med mer än 200 kro-

nor per invånare år 2008 enligt de lagar som upphävs genom denna lag jäm-
fört med en kommuns bidrag respektive avgift enligt 2–4 §§ om dessa be-
stämmelser skulle ha gällt för år 2008, har rätt till ett tillfälligt införande-
bidrag under år 2009 motsvarande det belopp som överstiger 200 kronor per
invånare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)