SFS 2008:343 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

080343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med sär-

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2

ska ha följande lydelse.

4 §

3

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskatteme-

del tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt
kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begrav-
ningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om tax-
ering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattnings-
året, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräk-
ningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september året
före beskattningsåret. En kommun har också rätt att under visst år (avgifts-
året) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar
vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år
med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i
kommunen enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen vid
årlig taxering året före avgiftsåret och motsvarande summa andra året före
avgiftsåret.

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet rege-

ringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den
uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret.
Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och be-
skattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

1

Prop. 2007/08:88, bet. 2007/08:FiU26, rskr. 2007/08:186.

2

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3

Senaste lydelse 2007:1414.

SFS 2008:343

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:343

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgifts-

medel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt
19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen
(2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 16 kap. 8 § skattebetal-
ningslagen (1997:483). Det belopp som framkommer ska betalas ut med en
tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, var-
vid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran
inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari,
ska utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetal-
ningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder
det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat
belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari,
februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens for-
dran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i
april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i
april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid ska en kommun
som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett lands-
ting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats
som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskatte-
medlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kom-
munalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kom-
munerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före be-
skattningsåret. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med
ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret.
Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskatt-
ningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när

den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begrav-
ningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I
motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller åter-
betalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)