SFS 2008:345 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

080345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) ska ha följande lydelse.

4 §

2

Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behö-

ver omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård.

Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som

är bosatt i ett annat landsting, om landstingen kommer överens om det.

Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344)

om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199.

2

Senaste lydelse 1992:567.

SFS 2008:345

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008