SFS 2008:347 Förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

080347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt asyl-

sökande m.fl.

Med landsting avses i denna förordning även kommun som inte ingår i ett

landsting.

2 §

Migrationsverket ska till berört landsting lämna uppgifter om utlän-

ningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asyl-
sökande m.fl. och som har etablerat boende inom landstinget eller som i
annat fall vistas inom landstinget.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress,

språk, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall,
familjemedlemmar.

3 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälsoundersökning för

asylsökande m.fl.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:347

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;