SFS 2008:348 Förordning om urbant utvecklingsarbete

080348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om urbant utvecklingsarbete;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om

1. lokala utvecklingsavtal,
2. lokala partnerskap,
3. strategiska stadsdelsplaner, och
4. statliga myndigheters roll och ansvar.

2 §

I denna förordning avses med

urbant utvecklingsarbete:

kunskapsbaserade och tvärsektoriellt samord-

nade utvecklingsinsatser i stadsdelar med ett utbrett utanförskap för att nå
regeringens mål för urban utvecklingspolitik,

lokalt utvecklingsavtal:

en överenskommelse mellan staten och en kom-

mun som syftar till att klargöra förutsättningarna för att på lokal nivå bedriva
ett gemensamt urbant utvecklingsarbete,

lokalt partnerskap:

samverkan mellan olika aktörer för att genomföra det

urbana utvecklingsarbetet i syfte att åstadkomma en effektiv användning av
ordinarie resurser för att minska utanförskap i stadsdelarna, och

strategiska stadsdelsplaner:

de lokala partnerskapens styrdokument för

utvecklingsarbetet i stadsdelarna.

Lokala utvecklingsavtal

3 §

I ett lokalt utvecklingsavtal anges dels vilken eller vilka stadsdelar som

omfattas av det urbana utvecklingsarbetet, dels statens och kommunens åt-
gärder i fråga om

1. lokala partnerskap,
2. strategiska stadsdelsplaner,
3. samverkansöverenskommelser,
4. uppföljning av utvecklingsarbetet, och
5. utvärdering och kunskapsspridning.

SFS 2008:348

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:348

Lokala partnerskap

4 §

I ett lokalt partnerskap bör, utöver kommunen, ingå statliga myndighe-

ter enligt bestämmelserna i 10 §. I de lokala partnerskapen bör även ingå an-
dra aktörer som kan ha en aktiv roll i eller berörs av utvecklingsarbetet, så-
som landsting, näringsliv, fastighetsägare, boendeorganisationer och andra
organisationer.

5 §

De lokala partnerskapen ska samordna sitt arbete med det regionala

tillväxtarbetet enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
och ska bedriva det i samråd med aktörer på regional nivå. De lokala part-
nerskapen ska verka för en effektiv användning av resurser från de europe-
iska strukturfonderna i fråga om urbant utvecklingsarbete.

Strategiska stadsdelsplaner

6 §

De strategiska stadsdelsplanerna ska utgå från de behov och förutsätt-

ningar som stadsdelarna och deras invånare har och ska tas fram i samråd
med stadsdelarnas invånare.

7 §

De strategiska stadsdelsplanerna ska upprättas med beaktande av

kommunernas översiktsplanering, regionala utvecklingsprogram, struktur-
fondsprogram och andra relevanta dokument.

8 §

En strategisk stadsdelsplan ska innehålla

1. en lägesbeskrivning utifrån fysiska, sociala och ekonomiska aspekter,
2. en analys av stadsdelens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter,
3. direkt uppföljningsbara mål för stadsdelens utveckling i fråga om ar-

bete, utbildning, trygghet och tillväxt,

4. en strategi för det urbana utvecklingsarbetet,
5. en förteckning över insatser som förutses leda till måluppfyllelse,
6. en beskrivning av planerade uppföljningsinsatser,
7. en beskrivning av planerade utvärderingsinsatser, och
8. en beskrivning av planerade insatser för att sprida erfarenheter och kun-

skaper och återföra dem till verksamheterna.

9 §

De strategiska stadsdelsplanerna ska årligen revideras utifrån de erfa-

renheter och kunskaper som finns om det urbana utvecklingsarbetet i syfte
att kontinuerligt höja kvaliteten på arbetet.

Statliga myndigheters roll och ansvar

10 §

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet av betydelse för ut-

vecklingen i stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal och för de-
ras invånare kan

1. ingå i de lokala partnerskapen, eller
2. på annat sätt stödja de lokala partnerskapen.

11 §

Statliga myndigheter som ingår i lokala partnerskap ska inom sina

verksamheter

background image

3

SFS 2008:348

1. träffa samverkansöverenskommelser med kommuner som har lokala

utvecklingsavtal,

2. genomföra insatser för att tillgodose behoven i stadsdelarna och hos de-

ras invånare, och

3. skapa förutsättningar för ett samordnat deltagande i de lokala partner-

skapen.

Samverkansöverenskommelser ska utgå från de strategiska stadsdelspla-

nerna och revideras vid behov.

12 §

Statliga myndigheter som stöder de lokala partnerskapen ska utforma

stödet i samråd med parterna i de lokala partnerskapen.

13 §

Statliga myndigheter som ingår i lokala partnerskap ska senast den 1

oktober varje år till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur samver-
kan inom partnerskapen fungerar, vilka insatser som genomförts och hur er-
farenheter och kunskaper har tagits omhand.

Statliga myndigheter som aktivt stöder de lokala partnerskapen ska senast

den 1 oktober varje år till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur
detta arbete har genomförts.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 och gäller till utgången av

2010.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008