SFS 2008:349 Förordning om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

080349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till organisationer för homosexuella,
bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organi-

sationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck.

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identi-

fierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger
uttryck för att tillhöra ett annat kön.

2 §

Syftet med statsbidraget är att stödja organisationernas egna initiativ

och verksamheter med ändamål att stärka ställningen i samhället för homo-
sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande
identitet eller uttryck.

3 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrel-

sen.

Villkor för bidrag

4 §

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §

Bidrag får lämnas till en organisation som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som

inte strider mot demokratins idéer,

2. har ett huvudsakligt syfte som överensstämmer med 2 §,
3. bedriver sin verksamhet i Sverige,
4. själv bekostar en del av sin verksamhet,
5. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande geografisk

spridning i förhållande till organisationens medlemsunderlag,

6. har bedrivit verksamhet med ett ändamål som överensstämmer med 2 §

under minst två år, och

SFS 2008:349

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:349

7. har minst 500 betalande medlemmar eller har betalande medlemmar

och organiserad verksamhet i minst fyra lokalföreningar eller avdelningar.

6 §

Bidrag får under en tre år lång etableringsperiod lämnas även om orga-

nisationen inte uppfyller de villkor som anges i 5 § 5–7.

7 §

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

Ansökan

8 §

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna Ung-

domsstyrelsen de handlingar och uppgifter som styrelsen i ett enskilt fall be-
slutar.

Tillförlitligheten av uppgifterna om betalande medlemmar enligt 5 § 7 ska

intygas av organisationens revisor.

Beslut och utbetalning

9 §

I ett beslut om bidrag ska sista dag för redovisning enligt 13 § anges.

Beslut om bidrag får förenas med villkor.

10 §

Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

11 §

Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek ska Ungdomssty-

relsen ta hänsyn till antalet medlemmar och till verksamhetens omfattning.
Hänsyn ska dessutom tas till om organisationen får annat statligt organisa-
tionsbidrag för sin verksamhet.

12 §

Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem pris-

basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring kan bidraget beta-
las ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget.

Redovisning

13 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är

skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna Ungdomsstyrelsen
en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redovisning av
vad medlen har använts till.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är

tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och till-
lämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän för-
säkring ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

14 §

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran

av Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som styrelsen begär för gransk-
ning av redovisningen.

background image

3

SFS 2008:349

15 §

Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-

ning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Ungdomsstyrelsen
ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfat-
tande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en be-
dömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

16 §

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt

eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det syfte som anges i 2 §,
4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som av-

ses i 13 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

17 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 § ska

Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om
det finns särskilda skäl för det får Ungdomsstyrelsen efterge återkrav helt el-
ler delvis.

Bemyndigande

18 §

Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008