SFS 2008:350 Förordning om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

080350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:692) om det
allmänna företagsregistret;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1984:692) om det allmänna

företagsregistret

1

ska ha följande lydelse.

10 §

2

För det allmänna företagsregistret ska på begäran lämnas uppgifter

till Statistiska centralbyrån från nedan angivna register enligt följande:

1. Beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgif-
ter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

� organisations- eller personnummer
� fysisk persons namn
� firma samt markering om det finns flera firmor
� juridisk form
� län och kommun där styrelsen har sitt säte eller � i fråga om handelsbo-

lag och enskild näringsidkare � där bolagets huvudkontor är beläget eller
näringsidkaren är folkbokförd

� postadress
� antal anställda hos den som har nyregistrerats i beskattningsdatabasen
� besöksadress
� markering om den registrerade driver sin verksamhet på flera arbetsstäl-

len

� binäringar jämte tilläggsnummer och verksamhetsbenämning, om sådan

finns, i fråga om den som har registrerats som redovisningsskyldig för mer-
värdesskatt

� huvudnäringsgren
� tidigare organisations- eller personnummer (vid ombildning och vissa

överlåtelser)

� statusmarkeringar
� tidpunkt för registrering av uppgifterna

2. Bolagsverkets aktiebolagsregister

� aktiebolags bifirma eller parallellfirma

1

Förordningen omtryckt 1986:549.

2

Senaste lydelse 2006:920.

SFS 2008:350

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:350

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. Bolagsverkets europabolagsregister

� europabolags bifirma eller parallellfirma

4. Bolagsverkets europakooperativsregister

� europakooperativs bifirma eller parallellfirma

5. Bolagsverkets handelsregister

� enskild näringsidkares eller handelsbolags bifirma eller parallellfirma

6. Lantbruksregistret vid Jordbruksverket

� uppgifter som ska registreras om den som driver jordbruk, skogsbruk,

trädgårdsodling eller som håller djur

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)