SFS 2008:351 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

080351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:615) om etikpröv-

ning av forskning som avser människor

dels

att 10 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 4 a–4 c och

13 §§, samt närmast före 4 a, 4 c och 13 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Rådgivande yttrande

4 a §

En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttranden

över forskning som avser människor i de fall forskningen inte omfattas av
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Nämnden får även lämna rådgivande yttranden över arbeten som utförs
inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.

4 b §

En begäran om ett rådgivande yttrande ska lämnas till den regionala

etikprövningsnämnd som forskningshuvudmannen hör till enligt denna för-
ordning. Den behöriga nämnden får även överlämna en begäran till en annan
regional etikprövningsnämnd.

Forskning som inbegriper äggdonation

4 c §

Om en etikprövningsnämnd vid sin etikprövning beslutar att god-

känna forskning som inbegriper äggdonation, ska nämnden sända en kopia
av beslutet till Socialstyrelsen.

10 §

1

En regional etikprövningsnämnd har rätt att ta ut avgifter för pröv-

ning av ärenden enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som
avser människor. För sådana avgifter ska bestämmelserna i 11–14 §§ av-
giftsförordningen (1992:191) tillämpas.

En regional etikprövningsnämnd har rätt att ta ut avgifter för sådana råd-

givande yttranden som anges i 4 a §. För sådana avgifter ska bestämmel-
serna i 11–13 §§ avgiftsförordningen tillämpas.

1

Senaste lydelse 2007:1070.

SFS 2008:351

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:351

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Överklagande

13 §

Ett rådgivande yttrande enligt 4 a § får inte överklagas.

Beslut om ansökningsavgift i ärenden om rådgivande yttranden enligt

4 a § får överklagas till Centrala etikprövningsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)