SFS 2008:352 Förordning om ändring i förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder

080352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1069) med
instruktion för regionala etikprövningsnämnder;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1069) med instruk-

tion för regionala etikprövningsnämnder

dels

att 3, 15 och 17 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 15 och 17 §§ ska utgå,

dels

att 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 a §, samt närmast

före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttranden om

forskning som avser människor enligt bestämmelserna i förordningen
(2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

6 §

En regional etikprövningsnämnd leds av ordförandena för nämndens

avdelningar (nämndledningen). Nämndledningen ska utföra de uppgifter
som enligt 3 § och 4 § 1–4 myndighetsförordningen (2007:515) ankommer
på myndighetens ledning. Nämndledningen ska också fatta beslut om årsre-
dovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt andra beslut av större be-
tydelse. Beslut i ärenden som anges i 1 och 2 §§ denna förordning ska dock
fattas av en avdelning inom nämnden.

Regeringen utser en av avdelningsordförandena att vara ordförande för

nämndledningen.

Om ett ärende som ska avgöras av nämndledningen är så brådskande att

nämndledningen inte hinner sammanträda för att behandla det, får det avgö-
ras av ordföranden för nämndledningen.

Ledamöter som företräder allmänna intressen

7 a §

De landsting som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på

ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regio-
nal etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de samråda med andra
landsting i de län som ingår i respektive nämnds upptagningsområde enligt
bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som av-
ser människor.

SFS 2008:352

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:352

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Nämnd

Landsting

Regionala etikprövningsnämnden i

Västra Götalands läns landsting

Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i

Östergötlands läns landsting

Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i

Skåne läns landsting

Lund
Regionala etikprövningsnämnden i

Stockholms läns landsting

Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i

Västerbottens läns landsting

Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i

Uppsala läns landsting

Uppsala

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;