SFS 2008:353 Förordning om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

080353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om godkännande för forskningshuvudmän att ta
emot gästforskare;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

1 §

Högskoleverket ska besluta i ärenden om godkännande för en forsk-

ningshuvudman att ta emot gästforskare och om återkallelse av ett sådant
godkännande enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshu-
vudmän att ta emot gästforskare.

Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för god-

kännande.

2 §

Högskoleverket ska hålla en förteckning tillgänglig över vilka forsk-

ningshuvudmän som är godkända enligt 1 § för att ta emot gästforskare.

Högskoleverket ska informera Migrationsverket om ett beslut om att
1. återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gäst-

forskare eller

2. avslå en ansökan om godkännande för en forskningshuvudman.

Belopp för gästforskares uppehälle och återresa

3 §

Högskoleverket får meddela föreskrifter om storleken på de belopp

som en gästforskare minst ska ha tillgång till

1. för sitt uppehälle under varje månad av sin vistelse i Sverige, och
2. för sin återresa.

4 §

Det belopp som avses i 3 § 1 ska motsvara det belopp som en stude-

rande högst kan få i studiemedel per vecka enligt 3 kap. 11 § studiestödsla-
gen (1999:1395), omräknat till ett belopp per månad.

5 §

Det belopp som avses i 3 § 2 ska bestämmas till ett schablonbelopp

som motsvarar skälig kostnad för återresa. Föreskrifter som har meddelats

1

Jfr rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005,
s. 15, Celex 32005L0071).

SFS 2008:353

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:353

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

med stöd av 3 § 2 får innebära att olika belopp ska gälla beroende på vilket
land eller vilken världsdel som återresan avser.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)