SFS 2008:354 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

080354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 men tillämpas i fråga om

Lantmäteriet först från och med den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2008:354

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:354

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2

Senaste lydelse 2007:1229. Ändringen innebär bl.a. att Statens kärnkraftinspektion

och Statens strålskyddsinstitut utgår.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild föreskrift

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kronofogde-
myndigheten

Kronofogdemyn-
dighetens författ-
ningssamling

KFMFS

Lantmäteriet

Lantmäteriets
författningssam-
ling

LMFS

Livsmedels-
verket

Livsmedelsver-
kets författnings-
samling

LIVSFS

Statens
kulturråd

Statens kulturråds
författningssam-
ling

KRFS

Utnyttjas också av Statens
ljud- och bildarkiv, Konst-
närsnämnden, Kungl. bib-
lioteket, Presstödsnämn-
den, Riksantikvarieämbe-
tet, Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemars-
udde, Moderna museet,
Styrelsen för Sveriges för-
fattarfond, Taltidnings-
nämnden samt Talboks-
och punktskriftsbiblioteket

Statens
räddningsverk

Statens rädd-
ningsverks för-
fattningssamling

SRVFS

Utnyttjas också av Riks-
värderingsnämnden

Statens
skolverk

Statens skolverks
författningssam-
ling

SKOLFS

Utnyttjas också av Ung-
domsstyrelsen, Myndighe-
ten för skolutveckling och
Specialpedagogiska skol-
myndigheten

Statistiska
centralbyrån

Statistiska
centralbyråns för-
fattningssamling

SCB-FS

Utnyttjas också av Kon-
junkturinstitutet och Med-
lingsinstitutet

background image

3

SFS 2008:354

Strålsäkerhets-
myndigheten

Strålsäkerhets-
myndighetens
författningssam-
ling

SSMFS

Styrelsen för
ackreditering
och teknisk
kontrol

Styrelsens för
ackreditering och
teknisk kontroll
författningssam-
ling

STAFS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild föreskrift

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008