SFS 2008:356 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i sekretesslagen (1980:100);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 7 kap. 1 c �, 9 kap. 4 � och 14 kap.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � sekretesslagen (1980:100)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11">Sekretess g�ller, om inte annat f�ljer av 2 �, inom h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">v�rden f�r uppgift om enskilds h�lsotillst�nd eller andra personliga f�rh�l-<br/>landen, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde<br/>eller n�gon n�rst�ende till den enskilde lider men. Detsamma g�ller i annan<br/>medicinsk verksamhet, s�som r�ttsmedicinsk och r�ttspsykiatrisk unders�k-<br/>ning, insemination, befruktning utanf�r kroppen, fastst�llande av k�nstillh�-<br/>righet, abort, sterilisering, kastrering, omsk�relse, �tg�rder mot smittsamma<br/>sjukdomar och �renden hos n�mnd med uppgift att bedriva patientn�mnds-<br/>verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Sekretess enligt f�rsta stycket g�ller ocks� i s�dan verksamhet hos myn-</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">dighet som innefattar ompr�vning av beslut i eller s�rskild tillsyn �ver all-<br/>m�n eller enskild h�lso- och sjukv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Sekretess g�ller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rsta stycket f�r uppgift om enskilds personliga f�rh�llanden som gjorts<br/>tillg�nglig av en annan v�rdgivare enligt best�mmelserna om sammanh�llen<br/>journalf�ring i patientdatalagen (2008:355), om f�ruts�ttningar enligt 6 kap.<br/>3 eller 4 � n�mnda lag f�r att myndigheten ska f� behandla uppgiften inte �r<br/>uppfyllda. Om s�dana f�ruts�ttningar f�religger eller myndigheten behand-<br/>lat uppgiften enligt n�mnda best�mmelser tidigare, g�ller sekretess, om det<br/>inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde eller n�gon n�rst�-<br/>ende till den enskilde lider men.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Sekretess g�ller i verksamhet som avser omh�ndertagande av patientjour-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">nal inom enskild h�lso- och sjukv�rd f�r uppgift om enskilds h�lsotillst�nd<br/>eller andra personliga f�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">I fr�ga om uppgift i allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.<br/>Sekretess enligt f�rsta stycket hindrar inte att en uppgift l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:53 och 126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:206 och 207.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen omtryckt 1992:1474.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2007:1127. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:356</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:356</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. fr�n en myndighet som bedriver verksamhet som avses i f�rsta stycket i</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">en kommun eller ett landsting till en annan s�dan myndighet i samma kom-<br/>mun eller landsting,</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">eller till en enskild v�rdgivare enligt vad som f�reskrivs om sammanh�llen<br/>journalf�ring i patientdatalagen,</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">3. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,<br/>4. fr�n en myndighet som bedriver verksamhet som avses i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">inom en kommun eller ett landsting till annan s�dan myndighet f�r forskning<br/>och framst�llning av statistik eller f�r administration p� verksamhetsomr�-<br/>det, om det inte kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till den en-<br/>skilde lider men om uppgiften r�js,</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">5. till en enskild enligt vad som f�reskrivs i lagen (1988:1473) om under-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">s�kning betr�ffande vissa smittsamma sjukdomar i brottm�l, lagen<br/>(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd, smittskyddslagen (2004:168), 6 och<br/>7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt lagen (2006:496)<br/>om blods�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den enskilde p� grund av sitt h�lsotillst�nd eller av andra sk�l inte kan</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">samtycka till att en uppgift l�mnas ut, hindrar sekretess enligt f�rsta stycket<br/>inte att en uppgift om honom eller henne som beh�vs f�r att han eller hon<br/>ska f� n�dv�ndig v�rd, omsorg, behandling eller annat st�d l�mnas fr�n en<br/>myndighet inom h�lso- och sjukv�rden till en annan myndighet inom h�lso-<br/>och sjukv�rden eller socialtj�nsten eller till en enskild v�rdgivare eller en en-<br/>skild verksamhet p� socialtj�nstens omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Utan hinder av sekretessen enligt fj�rde stycket f�r uppgift l�mnas till</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">h�lso- och sjukv�rdspersonal om uppgiften beh�vs f�r v�rd eller behandling<br/>och det �r av synnerlig vikt att uppgiften l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Ytterligare best�mmelser om begr�nsningar i sekretessen enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen och fj�rde stycket finns<br/>i 14 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Sekretess g�ller i s�dan s�rskild verksamhet hos myndighet som avser</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">framst�llning av statistik f�r uppgift som avser enskilds personliga eller eko-<br/>nomiska f�rh�llanden och som kan h�nf�ras till den enskilde. Detsamma<br/>g�ller annan j�mf�rbar unders�kning som utf�rs av Riksrevisionen eller<br/>riksdagsf�rvaltningen eller, i den utstr�ckning regeringen f�reskriver det, av<br/>n�gon annan myndighet. Uppgift som beh�vs f�r forsknings- eller statistik-<br/>�ndam�l och uppgift, som inte genom namn, annan identitetsbeteckning<br/>eller d�rmed j�mf�rbart f�rh�llande �r direkt h�nf�rlig till den enskilde, f�r<br/>dock l�mnas ut, om det st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde<br/>eller n�gon n�rst�ende till den enskilde lider skada eller men. Detsamma<br/>g�ller en uppgift som avser en avliden och som r�r d�dsorsak eller d�ds-<br/>datum, om uppgiften beh�vs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister<br/>enligt patientdatalagen (2008:355).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2007:1212.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:356</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�ga om uppgift i allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r,</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">s�vitt ang�r uppgift om enskilds personliga f�rh�llanden, och annars i h�gst<br/>tjugo �r.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:152px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft36">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft31">Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall �n som avses i 1 � l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">till myndighet, om uppgiften beh�vs d�r f�r</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. f�runders�kning, r�tteg�ng, �rende om disciplinansvar eller skiljande</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">fr�n anst�llning eller annat j�mf�rbart r�ttsligt f�rfarande vid myndigheten<br/>mot n�gon r�rande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet d�r<br/>uppgiften f�rekommer,</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. ompr�vning av beslut eller �tg�rd av den myndighet d�r uppgiften f�re-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">kommer, eller</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. tillsyn �ver eller revision hos den myndighet d�r uppgiften f�rekom-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">mer.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Sekretess hindrar inte att uppgift l�mnas i muntligt eller skriftligt yttrande</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver f�runders�kning i<br/>brottm�l.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer och</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av enskild l�mnas till en<br/>myndighet, om uppgiften beh�vs d�r f�r delgivning enligt delgivningslagen<br/>(1970:428). Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om enskilds<br/>telefonnummer f�r dock, om den enskilde hos myndigheten beg�rt att abon-<br/>nemanget ska h�llas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt<br/>9 kap. 8 � tredje stycket, l�mnas ut endast om den myndighet som beg�r<br/>uppgiften finner att det kan antas att den som s�ks f�r delgivning h�ller sig<br/>undan eller att det annars finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Sekretess hindrar inte att uppgift som ang�r misstanke om brott l�mnas till</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">�klagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att in-<br/>gripa mot brottet, om f�ngelse �r f�reskrivet f�r brottet och detta kan antas<br/>f�ranleda annan p�f�ljd �n b�ter.</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Vad som f�reskrivs i fj�rde stycket g�ller inte f�r uppgift som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">sekretess enligt 7 kap. 1 c � tredje stycket f�rsta meningen. F�r uppgift som<br/>omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c � f�rsta stycket, andra stycket, tredje<br/>stycket andra meningen eller fj�rde stycket, 7 kap. 26 och 34 ��, 8 kap. 8 �<br/>f�rsta stycket, 9 eller 15 � eller 9 kap. 4 eller 7 �, 8 � f�rsta eller andra<br/>stycket eller 9 � g�ller vad som f�reskrivs i fj�rde stycket endast s�vitt ang�r<br/>misstanke om</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i ett �r,<br/>2. f�rs�k till brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">i tv� �r eller</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. f�rs�k till brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">i ett �r, om g�rningen innefattat f�rs�k till �verf�ring av s�dan allm�nfarlig<br/>sjukdom som avses i 1 kap. 3 � smittskyddslagen (2004:168),</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">om inte annat f�ljer av sj�tte�ttonde styckena.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2007:243.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:356</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Sekretess enligt 7 kap. 1 c � f�rsta stycket, andra stycket, tredje stycket</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft43">andra meningen eller fj�rde stycket, 4 � eller 34 � hindrar inte att uppgift<br/>som ang�r misstanke om brott</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft43">1. enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller<br/>2. som avses i lagen (1982:316) med f�rbud mot k�nsstympning av kvin-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">nor,</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">mot n�gon som inte har fyllt arton �r l�mnas till �klagarmyndighet eller</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">polismyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Sekretess enligt 7 kap. 4 � f�rsta och tredje styckena hindrar vidare inte</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">att uppgift, som ang�r misstanke om</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft43">1. �verl�telse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),<br/>2. �verl�telse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">mot vissa dopningsmedel eller</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">3. icke ringa fall av olovlig f�rs�ljning eller anskaffning av alkohol-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">drycker enligt alkohollagen (1994:1738),</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">till den som inte fyllt arton �r, l�mnas till �klagarmyndighet eller polis-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att uppgift som</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft43">beh�vs f�r ett omedelbart polisi�rt ingripande l�mnas till polismyndighet n�r<br/>n�gon som kan antas vara under arton �r p�tr�ffas av personal inom social-<br/>tj�nsten under f�rh�llanden som uppenbarligen inneb�r �verh�ngande och<br/>allvarlig risk f�r den unges h�lsa eller utveckling. Detsamma g�ller om den<br/>unge p�tr�ffas n�r han eller hon beg�r brott.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Sekretess enligt 7 kap. 1 c � f�rsta stycket, andra stycket, tredje stycket</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft43">andra meningen eller fj�rde stycket och 4 � hindrar inte att uppgift l�mnas<br/>till polismyndighet eller annan myndighet som ska ingripa mot brott, om<br/>uppgiften beh�vs f�r att f�rhindra ett f�rest�ende eller avbryta ett p�g�ende<br/>brott som avses i 4 eller 4 a � lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafik-<br/>brott, 13 kap. 1 � luftfartslagen (1957:297), 30 � lagen (1990:1157) om s�-<br/>kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g, 20 kap. 4 eller 5 � sj�lagen (1994:1009)<br/>eller 10 kap. 2 � j�rnv�gslagen (2004:519).</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Sekretess enligt 7 kap. 1 c � f�rsta stycket, andra stycket, tredje stycket</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft43">andra meningen eller fj�rde stycket och 4 � f�rsta och tredje styckena hin-<br/>drar inte att uppgift om enskild, som inte fyllt arton �r eller som fortg�ende<br/>missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga l�sningsmedel, eller n�rst�ende<br/>till denne l�mnas fr�n myndighet inom h�lso- och sjukv�rden och social-<br/>tj�nsten till annan s�dan myndighet, om det beh�vs f�r att den enskilde ska<br/>f� n�dv�ndig v�rd, behandling eller annat st�d. Detsamma g�ller i fr�ga om<br/>l�mnande av uppgift om gravid kvinna eller n�rst�ende till henne, om det<br/>beh�vs f�r en n�dv�ndig insats till skydd f�r det v�ntade barnet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft43">Eva Lenberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i sekretesslagen (1980:100);

utf�rdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 7 kap. 1 c �, 9 kap. 4 � och 14 kap.

2 � sekretesslagen (1980:100)

2

ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

1 c �

3

Sekretess g�ller, om inte annat f�ljer av 2 �, inom h�lso- och sjuk-

v�rden f�r uppgift om enskilds h�lsotillst�nd eller andra personliga f�rh�l-
landen, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde
eller n�gon n�rst�ende till den enskilde lider men. Detsamma g�ller i annan
medicinsk verksamhet, s�som r�ttsmedicinsk och r�ttspsykiatrisk unders�k-
ning, insemination, befruktning utanf�r kroppen, fastst�llande av k�nstillh�-
righet, abort, sterilisering, kastrering, omsk�relse, �tg�rder mot smittsamma
sjukdomar och �renden hos n�mnd med uppgift att bedriva patientn�mnds-
verksamhet.

Sekretess enligt f�rsta stycket g�ller ocks� i s�dan verksamhet hos myn-

dighet som innefattar ompr�vning av beslut i eller s�rskild tillsyn �ver all-
m�n eller enskild h�lso- och sjukv�rd.

Sekretess g�ller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i

f�rsta stycket f�r uppgift om enskilds personliga f�rh�llanden som gjorts
tillg�nglig av en annan v�rdgivare enligt best�mmelserna om sammanh�llen
journalf�ring i patientdatalagen (2008:355), om f�ruts�ttningar enligt 6 kap.
3 eller 4 � n�mnda lag f�r att myndigheten ska f� behandla uppgiften inte �r
uppfyllda. Om s�dana f�ruts�ttningar f�religger eller myndigheten behand-
lat uppgiften enligt n�mnda best�mmelser tidigare, g�ller sekretess, om det
inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde eller n�gon n�rst�-
ende till den enskilde lider men.

Sekretess g�ller i verksamhet som avser omh�ndertagande av patientjour-

nal inom enskild h�lso- och sjukv�rd f�r uppgift om enskilds h�lsotillst�nd
eller andra personliga f�rh�llanden.

I fr�ga om uppgift i allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.
Sekretess enligt f�rsta stycket hindrar inte att en uppgift l�mnas

1

Prop. 2007/08:53 och 126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:206 och 207.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2007:1127.

SFS 2008:356

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:356

1. fr�n en myndighet som bedriver verksamhet som avses i f�rsta stycket i

en kommun eller ett landsting till en annan s�dan myndighet i samma kom-
mun eller landsting,

2. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i f�rsta stycket

eller till en enskild v�rdgivare enligt vad som f�reskrivs om sammanh�llen
journalf�ring i patientdatalagen,

3. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
4. fr�n en myndighet som bedriver verksamhet som avses i f�rsta stycket

inom en kommun eller ett landsting till annan s�dan myndighet f�r forskning
och framst�llning av statistik eller f�r administration p� verksamhetsomr�-
det, om det inte kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till den en-
skilde lider men om uppgiften r�js,

5. till en enskild enligt vad som f�reskrivs i lagen (1988:1473) om under-

s�kning betr�ffande vissa smittsamma sjukdomar i brottm�l, lagen
(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd, smittskyddslagen (2004:168), 6 och
7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt lagen (2006:496)
om blods�kerhet.

Om den enskilde p� grund av sitt h�lsotillst�nd eller av andra sk�l inte kan

samtycka till att en uppgift l�mnas ut, hindrar sekretess enligt f�rsta stycket
inte att en uppgift om honom eller henne som beh�vs f�r att han eller hon
ska f� n�dv�ndig v�rd, omsorg, behandling eller annat st�d l�mnas fr�n en
myndighet inom h�lso- och sjukv�rden till en annan myndighet inom h�lso-
och sjukv�rden eller socialtj�nsten eller till en enskild v�rdgivare eller en en-
skild verksamhet p� socialtj�nstens omr�de.

Utan hinder av sekretessen enligt fj�rde stycket f�r uppgift l�mnas till

h�lso- och sjukv�rdspersonal om uppgiften beh�vs f�r v�rd eller behandling
och det �r av synnerlig vikt att uppgiften l�mnas.

Ytterligare best�mmelser om begr�nsningar i sekretessen enligt f�rsta

stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen och fj�rde stycket finns
i 14 kap. 2 �.

9 kap.

4 �

4

Sekretess g�ller i s�dan s�rskild verksamhet hos myndighet som avser

framst�llning av statistik f�r uppgift som avser enskilds personliga eller eko-
nomiska f�rh�llanden och som kan h�nf�ras till den enskilde. Detsamma
g�ller annan j�mf�rbar unders�kning som utf�rs av Riksrevisionen eller
riksdagsf�rvaltningen eller, i den utstr�ckning regeringen f�reskriver det, av
n�gon annan myndighet. Uppgift som beh�vs f�r forsknings- eller statistik-
�ndam�l och uppgift, som inte genom namn, annan identitetsbeteckning
eller d�rmed j�mf�rbart f�rh�llande �r direkt h�nf�rlig till den enskilde, f�r
dock l�mnas ut, om det st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde
eller n�gon n�rst�ende till den enskilde lider skada eller men. Detsamma
g�ller en uppgift som avser en avliden och som r�r d�dsorsak eller d�ds-
datum, om uppgiften beh�vs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister
enligt patientdatalagen (2008:355).

4

Senaste lydelse 2007:1212.

background image

3

SFS 2008:356

I fr�ga om uppgift i allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r,

s�vitt ang�r uppgift om enskilds personliga f�rh�llanden, och annars i h�gst
tjugo �r.

14 kap.

2 �

5

Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall �n som avses i 1 � l�mnas

till myndighet, om uppgiften beh�vs d�r f�r

1. f�runders�kning, r�tteg�ng, �rende om disciplinansvar eller skiljande

fr�n anst�llning eller annat j�mf�rbart r�ttsligt f�rfarande vid myndigheten
mot n�gon r�rande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet d�r
uppgiften f�rekommer,

2. ompr�vning av beslut eller �tg�rd av den myndighet d�r uppgiften f�re-

kommer, eller

3. tillsyn �ver eller revision hos den myndighet d�r uppgiften f�rekom-

mer.

Sekretess hindrar inte att uppgift l�mnas i muntligt eller skriftligt yttrande

av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver f�runders�kning i
brottm�l.

Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer och

arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av enskild l�mnas till en
myndighet, om uppgiften beh�vs d�r f�r delgivning enligt delgivningslagen
(1970:428). Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om enskilds
telefonnummer f�r dock, om den enskilde hos myndigheten beg�rt att abon-
nemanget ska h�llas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt
9 kap. 8 � tredje stycket, l�mnas ut endast om den myndighet som beg�r
uppgiften finner att det kan antas att den som s�ks f�r delgivning h�ller sig
undan eller att det annars finns synnerliga sk�l.

Sekretess hindrar inte att uppgift som ang�r misstanke om brott l�mnas till

�klagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att in-
gripa mot brottet, om f�ngelse �r f�reskrivet f�r brottet och detta kan antas
f�ranleda annan p�f�ljd �n b�ter.

Vad som f�reskrivs i fj�rde stycket g�ller inte f�r uppgift som omfattas av

sekretess enligt 7 kap. 1 c � tredje stycket f�rsta meningen. F�r uppgift som
omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c � f�rsta stycket, andra stycket, tredje
stycket andra meningen eller fj�rde stycket, 7 kap. 26 och 34 ��, 8 kap. 8 �
f�rsta stycket, 9 eller 15 � eller 9 kap. 4 eller 7 �, 8 � f�rsta eller andra
stycket eller 9 � g�ller vad som f�reskrivs i fj�rde stycket endast s�vitt ang�r
misstanke om

1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i ett �r,
2. f�rs�k till brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse

i tv� �r eller

3. f�rs�k till brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse

i ett �r, om g�rningen innefattat f�rs�k till �verf�ring av s�dan allm�nfarlig
sjukdom som avses i 1 kap. 3 � smittskyddslagen (2004:168),

om inte annat f�ljer av sj�tte�ttonde styckena.

5

Senaste lydelse 2007:243.

background image

4

SFS 2008:356

Sekretess enligt 7 kap. 1 c � f�rsta stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fj�rde stycket, 4 � eller 34 � hindrar inte att uppgift
som ang�r misstanke om brott

1. enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller
2. som avses i lagen (1982:316) med f�rbud mot k�nsstympning av kvin-

nor,

mot n�gon som inte har fyllt arton �r l�mnas till �klagarmyndighet eller

polismyndighet.

Sekretess enligt 7 kap. 4 � f�rsta och tredje styckena hindrar vidare inte

att uppgift, som ang�r misstanke om

1. �verl�telse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
2. �verl�telse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om f�rbud

mot vissa dopningsmedel eller

3. icke ringa fall av olovlig f�rs�ljning eller anskaffning av alkohol-

drycker enligt alkohollagen (1994:1738),

till den som inte fyllt arton �r, l�mnas till �klagarmyndighet eller polis-

myndighet.

Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att uppgift som

beh�vs f�r ett omedelbart polisi�rt ingripande l�mnas till polismyndighet n�r
n�gon som kan antas vara under arton �r p�tr�ffas av personal inom social-
tj�nsten under f�rh�llanden som uppenbarligen inneb�r �verh�ngande och
allvarlig risk f�r den unges h�lsa eller utveckling. Detsamma g�ller om den
unge p�tr�ffas n�r han eller hon beg�r brott.

Sekretess enligt 7 kap. 1 c � f�rsta stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fj�rde stycket och 4 � hindrar inte att uppgift l�mnas
till polismyndighet eller annan myndighet som ska ingripa mot brott, om
uppgiften beh�vs f�r att f�rhindra ett f�rest�ende eller avbryta ett p�g�ende
brott som avses i 4 eller 4 a � lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafik-
brott, 13 kap. 1 � luftfartslagen (1957:297), 30 � lagen (1990:1157) om s�-
kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g, 20 kap. 4 eller 5 � sj�lagen (1994:1009)
eller 10 kap. 2 � j�rnv�gslagen (2004:519).

Sekretess enligt 7 kap. 1 c � f�rsta stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fj�rde stycket och 4 � f�rsta och tredje styckena hin-
drar inte att uppgift om enskild, som inte fyllt arton �r eller som fortg�ende
missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga l�sningsmedel, eller n�rst�ende
till denne l�mnas fr�n myndighet inom h�lso- och sjukv�rden och social-
tj�nsten till annan s�dan myndighet, om det beh�vs f�r att den enskilde ska
f� n�dv�ndig v�rd, behandling eller annat st�d. Detsamma g�ller i fr�ga om
l�mnande av uppgift om gravid kvinna eller n�rst�ende till henne, om det
beh�vs f�r en n�dv�ndig insats till skydd f�r det v�ntade barnet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

;