SFS 2008:359 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14

kap. 2

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

14 kap.

2 §

3

Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas

till myndighet, om uppgiften behövs där för

1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande

från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten
mot någon rörande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet där
uppgiften förekommer,

2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften före-

kommer, eller

3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekom-

mer.

Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt yttrande

av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i
brottmål.

Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer och

arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av enskild lämnas till en
myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen
(1970:428). Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om enskilds
telefonnummer får dock, om den enskilde hos myndigheten begärt att abon-
nemanget ska hållas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt
9 kap. 8 § tredje stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär
uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig
undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till

åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att in-
gripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas
föranleda annan påföljd än böter.

Vad som föreskrivs i fjärde stycket gäller inte för uppgift som omfattas av

sekretess enligt 7 kap. 1 c § tredje stycket första meningen. För uppgift som

1

Prop. 2007/08:70, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:206 och 207.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2008:356.

SFS 2008:359

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:359

omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje
stycket andra meningen eller fjärde stycket, 7 kap. 2–6 och 34 §§, 8 kap. 8 §
första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7 §, 8 § första eller andra
stycket eller 9 § gäller vad som föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår
misstanke om

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse

i två år eller

3. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse

i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig
sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),

om inte annat följer av sjätte–åttonde styckena.
Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fjärde stycket, 4 § eller 34 § hindrar inte att uppgift
som angår misstanke om brott

1. enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller
2. som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvin-

nor,

mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till åklagarmyndighet eller

polismyndighet.

Sekretess enligt 7 kap. 4 § första och tredje styckena hindrar vidare inte

att uppgift, som angår misstanke om

1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud

mot vissa dopningsmedel eller

3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkohol-

drycker enligt alkohollagen (1994:1738),

till den som inte fyllt arton år, lämnas till åklagarmyndighet eller polis-

myndighet.

Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att uppgift som

behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till polismyndighet när
någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom social-
tjänsten under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Detsamma gäller om den
unge påträffas när han eller hon begår brott.

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fjärde stycket och 4 § hindrar inte att uppgift lämnas
till polismyndighet eller annan myndighet som ska ingripa mot brott, om
uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående
brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-
brott, 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297), 30 § lagen (1990:1157) om sä-
kerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009)
eller 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fjärde stycket eller 4 § första och tredje styckena hind-
rar inte att uppgift om enskild, eller närstående till denne, lämnas från myn-
dighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myn-
dighet, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling
eller annat stöd och denne

1. inte har fyllt arton år,

background image

3

SFS 2008:359

2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel,
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller

4. är gravid, och det behövs för en nödvändig insats till skydd för det vän-

tade barnet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008